Google Search

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word
  ข้อมูลบุคลากร จ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลบุคลากร จ.ยโสธร 10 มิ.ย.60

Website โรงเรียน

ภาพกิจกรรม


หน้าแรก > ข่าวสาร > เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ

เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ( 42 )
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประสานมิตรวิทยา : นายบุรินทร์ สุดใจ 29 มิ.ย. 2560 / อ่าน 73 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม : นางยุพิน โสพัฒน์ 13 มิ.ย. 2560 / อ่าน 54 ครั้ง
การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี :โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ :นารินทร์ จันทราภิรมย์ 13 มิ.ย. 2560 / อ่าน 64 ครั้ง
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน:โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ปิยะวุฒิ :ศรีชนะ 12 มิ.ย. 2560 / อ่าน 45 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นายสวาสดิ์ อินธิศร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 9 ธ.ค. 2559 / อ่าน 365 ครั้ง
การประเมินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ของนักเรียนโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นายสวาสดิ์ อินธิศร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 0 543 / อ่าน 336 ครั้ง
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี” รายวิชา ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางสาวนารินทร์ 8 ธ.ค. 2559 / อ่าน 208 ครั้ง
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ : นายศึก ลูกอินทร์ 25 ส.ค. 2559 / อ่าน 328 ครั้ง
รายงานการใช้โมดูล สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส21102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 : นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ : โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 1049 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฎษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคม:นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์:โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 443 ครั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคSTAD:นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์:โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 428 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ ม.2 : อาลิตตา เหมเกียรติกุล : ไพรบึงวิทยาคม 6 ก.พ. 2558 / อ่าน 661 ครั้ง
การศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM : ผจญภัย เครื่องจ 7 ม.ค. 2558 / อ่าน 612 ครั้ง
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” : นางอาภรณ์ บุญมาก : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558 / อ่าน 883 ครั้ง
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ 24 ก.ค. 2556 / อ่าน 1576 ครั้ง
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา 10 มิ.ย. 2556 / อ่าน 1350 ครั้ง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล:นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์:โรงเรียนกำแพง 31 พ.ค 2556 / อ่าน 1587 ครั้ง
ข้อมูลและสารสนเทศ รายวิชา ง21102 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 : นางสาวณภาย์ ทนงค์ : โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 2 พ.ค 2556 / อ่าน 1105 ครั้ง
วิจัย พฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชาอังกะลุง : นายทวีลาภ ศรีขาว : สตรีสิริเกศ 7 มี.ค. 2556 / อ่าน 1845 ครั้ง
การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ สำหรับ ม.2 : ดนุภัค เชาว์ศรีกุล ร.ร.สมเด็จพระญาณสังวร 7 พ.ค 2556 / อ่าน 888 ครั้ง
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ : นางนิตยา วงศ์หลวง:ไกรภักดีวิทยาคม 2 เม.ย. 2556 / อ่าน 4282 ครั้ง
แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.1:ปิยมาภรณ์ ชนูนันท์:บัวเจริญวิทยา 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 1311 ครั้ง
ชุดการสอน เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ว31201:บุตรดา จันทเสน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 4902 ครั้ง
ชุดการสอนเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว31222 เคมี2:จริยาวดี คำแสน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 6241 ครั้ง
การใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ อ22101 : ธารา คำแสน : สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 2104 ครั้ง
บทเรียนเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ส31162 : มณีวรรณ ใจนวน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 940 ครั้ง
ชุดการสอนเรื่อง ช่างไฟฟ้าในบ้าน : มงคล ใจนวน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 3877 ครั้ง
ชุดการสอน เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ว40225: ทัศนีย์ ภาผล:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 6298 ครั้ง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก:นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง 4 ก.ย. 2555 / อ่าน 1250 ครั้ง
สื่อวิดีโอสอน เรื่อง การใช้งานไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 2007 : นายสมพงษ์ แสงกล้า 17 เม.ย. 2555 / อ่าน 1689 ครั้ง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) : นายศตภิษัช ไกรษี 8 พ.ย. 2554 / อ่าน 2024 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่2 12 ส.ค. 2554 / อ่าน 1764 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่3 11 ส.ค. 2554 / อ่าน 1722 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่1 11 ส.ค. 2554 / อ่าน 1755 ครั้ง
การพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 (พีรพล พันธเสน, ประทวน บุญรักษา) 29 มิ.ย. 2554 / อ่าน 979 ครั้ง
รายงานการพัฒนาและใช้ชุดการสอนรายวิชากรด-เบส (นางถวิล วรรณวงศ์) 6 พ.ค 2554 / อ่าน 1792 ครั้ง
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ (นางนภสร เลิศศรี) 6 พ.ค 2554 / อ่าน 1207 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานของ นางสาวจรุงจิต วงศ์คำ 25 มี.ค. 2554 / อ่าน 1926 ครั้ง
ผลงานวิจัยของ นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าสถิต วิชาไฟฟ้า รหัสวิชา ว32204 16 ม.ค. 2554 / อ่าน 1435 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางดนุภัค เชาว์ศรีกุล ครู คศ.2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร 14 ม.ค. 2554 / อ่าน 1350 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายอุดมศักดิ์ เพชรผา 23 พ.ย. 2553 / อ่าน 1401 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ นางธัญกาจน์ ภาสตโรจน์ 19 พ.ย. 2553 / อ่าน 1567 ครั้ง
  1   |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น