หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
17397/2560
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
7 ธ.ค. 2560
จาก :
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก)
เรื่อง :
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินบำเหน็จรายเดือนเพิ่ม
การปฏิบัติ :
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
หมายเหตุ :
นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
17397/2560
จาก :
ถึง :
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
วันที่ :
18 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินบำเหน็จรายเดือนเพิ่ม
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น