หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/1335/1334/1333/1332/1331/1330/1337/1336
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
9 มี.ค. 2561
จาก :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ถึง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, สตรีสิริเกศ,กำแพง,เมืองกลางประชานุกูล,มหาชนะชัย,ศรีตระกูลวิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า,กุดชุมวิทยาคม
เรื่อง :
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
การปฏิบัติ :
นางกัญญาณัฐ พรแก้ว
หมายเหตุ :
งานบำเหน็จความชอบฯ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/1335/1334/1333/1332/1331/1330/1337/1336
จาก :
ถึง :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น