หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/2492
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
17 พ.ค 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก)
เรื่อง :
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การปฏิบัติ :
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเหตุ :
รุ่งอรุณ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/2492
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น