หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/3031
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
13 มิ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,ยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,โพนงามพิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา,กุดชุมวิทยาคม,ดงมะไฟพิทยาคม
เรื่อง :
ส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
หมายเหตุ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/3031
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น