หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/ว3637
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
11 ก.ค. 2561
จาก :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
เรื่อง :
การดำเนินการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
การปฏิบัติ :
วิมลพรรณ กลางมณี
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/ว3637
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
13 พ.ย. 2561
เรื่อง :
การดำเนินการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น