หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/ว4896
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
14 ก.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ศูนย์/ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรื่อง :
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
อภิชัย
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/ว4896
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
เรื่อง :
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น