หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/ว5757
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
7 พ.ย. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
กำรจัดส่งข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศฯ
หมายเหตุ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/ว5757
จาก :
ถึง :
ผอ.สพม.28
วันที่ :
19 ม.ค. 2562
เรื่อง :
กำรจัดส่งข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น