หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/6296
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
1 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามแจ้งท้าย(รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ)
เรื่อง :
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
หมายเหตุ :
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/6296
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น