หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/ว204
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ส่งเครื่องมือการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
การทดสอบ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/ว204
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
วันที่ :
23 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ส่งเครื่องมือการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น