หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/0325
ด่วนที่สุด
21 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ ผอ.โรงเรียนกระแชงวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑
ที่ศธ04258/ว344
ปกติ
21 ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา 904
ศธ 04258/0328
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/0329
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงงานรับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลำดวนเกมส์"
ศธ 04258/0333
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/0300
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/0303
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/0305
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0306
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0348
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ศธ 04258/0347
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา
ศธ 04258/342
ด่วนที่สุด
21 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา” (AI Education for Young Students) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ศธ 04258/341
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติใฟ้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ศธ04258/ว327
ปกติ
21 ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 1
ศธ 04258/0294
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
ศธ 04258/0292
ปกติ
21 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562
ศธ 04258/320
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/321
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/318
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2561
ศธ 04258/301
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
ศธ 04258/298
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การสรรหาบุคคล องค์กร เยาวชนและสถาบันครอบครัว ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับโล่เกียรติยศ "คนดีศรีสะเกษ"
ศธ 04258/296
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562
ศธ 04258/293
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
ศธ 04258/290
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/299
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/307
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลัำกษ์วิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม
ศธ 04258/307
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม
ศธ04258/ว295
ปกติ
18 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย, รร.กันทรลักษ์วิทยา)
ศธ04258/302
ปกติ
17 ม.ค. 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ที่ศธ04258/ว288
ปกติ
17 ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ)ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดยโสธร
ที่ศธ04258/ว289
ปกติ
17 ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2562
ที่ศธ04258/ว291
ปกติ
17 ม.ค. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, ขุขันธ์, สิริเกศน้อมเกล้า, สตรีสิริเกศ และ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. 2562
ศธ 04258/278
ปกติ
17 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/284
ด่วนที่สุด
17 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/280
ปกติ
17 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ศธ 04258/279
ปกติ
17 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ศธ 04258/279
ปกติ
17 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ศธ 04258/260
ปกติ
17 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ศธ 04258/259
ด่วนที่สุด
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา โครงการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/259
ด่วนที่สุด
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม โครงการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/286
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ศธ 04258/0285
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561
ศธ 04258/0282
ด่วนที่สุด
16 ม.ค. 2562 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
ศธ 04258/245
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/263
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศธ 04258/257
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/257
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/257
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/257
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/257
ปกติ
16 ม.ค. 2562 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com