รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1058 20 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 54 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำปีฝบประมาณ 2561 (ระบบ nispa)
ศธ 04258/882 20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผูัอำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/881 20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/880 20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/879 20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/1029 20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ04258/1032 20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๗"
ศธ04258/1030 20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศธ04258/1031 20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การติดตามการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๑
ศธ 04258/1025 20 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอส่งเกียรติบัตรผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/997 20 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/996 20 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1027 20 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การขอรับเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ระดับดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/990 20 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว1021 19 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ศธ04258/1015 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุกโรงเรียน)
ศธ04258/1000 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตไปราชการและพักค้างแรม
ศธ04258/1001 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1013 19 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ04258/1002 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ขออนุญาตนำคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานเปรียบเทียบนอกสถานที่
ศธ04258/1003 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การติดตามการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะที่ ๑
ศธ 04258/1014 19 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/1010 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา
ศธ ๐๔๒๕๘.๖๙/ว0149 19 ก.พ. 2561 โรงเรียนเลิงนกทา ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดยโสธร) เชิญเป็นเกียรติร่วมงาน“มหกรรมวิชาการเปิดบ้านภูดิน”และพิธีเปิดอาคารหลังใหม่โรงเรียนเลิงนกทา
ศธ 04258/981 19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย) การสำรวจครุุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet)
ศธ 04258/993 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
ศธ 04258/994 19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/964 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ04258/0980 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอน (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)
ที่ ศธ 04258/ว979 19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดส่งคู่มือค่าเช่าบ้านนข้าราชการ
ศธ04258/0941 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/939 19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมโครงการศึกษาดูงาน
ศธ 04258/946 19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และสตรีสิริเกศ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ศธ04258/833 19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ยโสธรพิทยาคม)
ศธ 04258/948 19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
ศธ 04258/955 19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ที่ ศก 04258/956 15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ศธ 04258/972 15 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม, ประสานมิตรวิทยา ,ปรางค์กู่, เลิงนกทา และสตรีสิริเกศ แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 2
ศธ 04258/949 15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560
ศธ 04258/928 15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/924 15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2
ศธ 04258/ว930 14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การเชื่อโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.procurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
ศธ 04258/ว929 14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ศธ04258.962 15 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์
ศธ04258/963 15 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญนักเรียนและบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมงาน Open House 2018
ศธ 04258/927 15 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการอบรมและการติดตามผล (Follow on)การอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/926 15 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว952 15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว951 15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินกำหนดการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04006/655-656 15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ กันทรารมณ์ กันทรลักษ์วิทยา ขุขันธ์ ยโสธรพิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com