หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5445
ปกติ
22 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
ศธ 04258/ว5456
ปกติ
22 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการห้องเรียนดนตรี
ศธ 04258/5450
ปกติ
22 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
ศธ 04258/5446
ปกติ
22 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2019”
ศธ 04258/5448
ปกติ
22 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด
ศธ04258/5394
ด่วนที่สุด
22 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ศธ 04258/5444
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Forum 2019 กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2019
04258/5443
ปกติ
19 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติใหข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5371
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศธ 04258/5442
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/5411
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/5412
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/ว5433
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,นาโปร่งประชาสรรค์,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,กู่จานวิทยาคม,ศรีฐานกระจายศึกษา,ศิลาทองพิทยาสรรค์ แจ้งกำหนดการประเมินด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5439
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม แจ้งกำหนดการประเมินด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5440
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ แจ้งกำหนดการประเมินด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5441
ปกติ
19 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/ว5431
ปกติ
18 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ
ศธ 04258/5427
ปกติ
18 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) การแข่งขันกีฬามวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
ศธ 04258/5424
ปกติ
18 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/5423
ปกติ
18 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/5422
ปกติ
18 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/5421
ปกติ
18 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/5408
ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/5418
ปกติ
17 ต.ค. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
ศธ04258/5404
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร) แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามบัญชีจัดสรร)
ศธ04258/5402
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) [รร.กุดชุมวิทยาคม, รร.กันทรลักษ์วิทยา]
ศธ 04258/5405
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน
ศธ 04258/5370
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา,บัวน้อยวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์,ละทายวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ขุขันธ์,สวงษ์วิทยาคม,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,กระแชงวิทยา,บึงมะลูวิทยา,ตูมพิทยานุสรณ์,ห้วยทับทันวิทยาคม การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/5403
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019
ศธ 04258/5407
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ
ศธ 04258/ว5395
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 2"
ที่ ศธ 04258/ว5397
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2561)
ศธ 04258/5390
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ
ศธ 04258/5388
ปกติ
17 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
04258/5382
ปกติ
17 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5369
ปกติ
16 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/5379
ด่วนที่สุด
16 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 Supreme complex robotics 2018 ภายใต้ชื่องาน Robot adventure
ศธ 04258/5365
ปกติ
16 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ศธ 04258/5357
ปกติ
16 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (แก้ไข ทั้งนี้ตั้งแต่)
ศธ 04258/5368
ด่วนที่สุด
16 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5322
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/5324
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การสรรหาลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจงมิตร ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายมนตรี แจ่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายเชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/5346
ปกติ
12 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางมณีรัตน์ ปรินายวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com