หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4437
ปกติ
21 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุุมปฏิบัติการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
ศธ04258/4453
ปกติ
21 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
สธ 04258/4436
ด่วนที่สุด
21 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , เลิงนกทา , กุดชุมวิทยาคม , ค้อวังวิทยาคม , ป่าติ้ววิทยา , ศรีฐานกระจายศึกษา , โพนงามพิทยาคาร และโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขอเชิญร่วมรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560
ศธ 04258/4425
ด่วนที่สุด
21 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , ละทายวิทยา , บึงมะลูวิทยา ,ผักไหมวิทยานุกูล,น้ำเกลี้ยงวิทยา , กันทรลักษ์วิทยาคม, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม , ปรางค์กู่ , มัธยมบักดองวิทยา ,ส้มป่อยพิทยาคม , ตูมพิทยานุสรณ์, สมเด็จพระญาณสังวรในสังฆราชูปถัมภ์ และโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
ที่ ศธ 04258/ว4449
ปกติ
20 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4441
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561 - 2562
ศธ 04258/4434
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,นครศรีลำดวนวิทยา,น้ำคำวิทยา,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ประสานมิตรวิทยา,โนนค้อวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,กำแพง,ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา,สวงษ์วิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,ปรางค์กู่,หนองคูวิทยา,ตูมพิทยานุสรณ์,บึงบูรพ์,ส้มป่อยพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ป่าติ้ววิทยา,เลิงนกทา,คำเตยวิทยา ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4375
ปกติ
20 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูแนะแนวเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการติวเข้ม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4435
ปกติ
20 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รับสมัครเรียนสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
พืเศษ
ปกติ
20 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7 ปี 2560
ศธ 04258/4366
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 -2560
ศธ04258/4391
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4371
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,โนนค้อวิทยาคม,เขื่อนช้างวิทยาคาร,กำแพง,กันทรารมณ์,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,ขุขันธ์, แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4373
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,ตูมพิทยานุสรณ์,กันทรลักษ์วิทยา,ผักไหมวิทยานุกูล,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4370
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ไกรภักดีวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2ห้วยคล้าฯ,กันทรารมณ์,เขื่อนช้างวิทยาคาร,บัวเจริญวิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,โนนค้อวิทยาคม,กำแพง,ทุ่งไชยพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,ส้มป่อยพิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,ขุขันธ์,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,ปรางค์กู่,ตูมพิทยานุสรณ์,กันทรลักษ์วิทยา,ละลมวิทยา, แก้ไขคำสั่ง
ศธ04258/4390
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพะราชการดำริ ภาายในปีงบประมาณ พ.ศ 2560
2560
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,กำแพง,น้ำเกลี้ยงวิทยา ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4383
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธฺเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 15/2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/ว4291
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ศธ 04258/ว4290
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การจัดเก็บผลประโยชน์ในการให้เอกชนใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/4355
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลินกทา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4354
ปกติ
19 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/4127
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2560 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ04258/4363
ปกติ
18 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเซปักตระก้อชิงแชมป์ประเทศไทย รีโว่ คัพ 2017 ประจำปี 2560
ศธ 04258/4193
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4330
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4355
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4354
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4342
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสำรวจศักยภาพด้านภาษาจีนของครูชาวไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
ศธ 04258/4017
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3956
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3962
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3980
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4318
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3955,3981
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4343
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ศธ 04258/4311
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายธนาวุฒิ แย้มโกสุมย์,นางสาวศันสนีย์ เส้นศูนย์ และ นางสาวประนิดา ผมภักดิ์ เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ศธ 04258/4340
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เชิญคณะกรรมการนิเทศ ติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามโครงการ DLIT
ศธ04258/4338
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) การแต่งตั้งกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 15/2560 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ที่ พิเศษ 1/2560
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 โรงเรียนค้อวังวังวิทยาคม (ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วมฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถวลูกเสือ
ศธ 04258/4300
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ประธานและเลขานุการทุกสหวิทยาเขต, และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนภายใต้โครงการ "เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาเซียน"
ศธ 04258/4314
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอรับนักศึกษาเข้ามาปฏิบัติการสอนภาษาจีนกลาง
ศธ 04258/3977
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3959
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุงบูรพ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3961
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรามณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3962
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3958
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3945
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3979
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3978
ปกติ
16 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com