รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/6782 23 ก.ย. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประชาสัมพันธ์การติว PAT 7.4 ภาษาจีน
ศธ 04258/6778 23 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม , โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร , โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา , โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การดำเนินงานตามโครงการทุนการศึกษา ลูกกาชาด ประจำปี 2559
ศธ 04258/6775 23 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/6742 23 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
ศธ 04258/6713 23 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมกาณ์" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด
ศธ 04258/พิเศษ 23 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (รอบเดือนกันยายน 2559)
ศธ 04258/6779 23 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้ามใจเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
ศธ 04258/6767 23 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า และลิ้นฟ้าพิทยาคม แจ้งจัสรรและอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(นำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)เพิ่มเติม
ศธ 04258/6780 23 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017” กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2017”
ศธ 04258/6763 23 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์,มัธยมบักดองวิทยา,บัวเจริญวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม และคูซอดประชาสรรค์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(นำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)
12285/2559 22 ก.ย. 2559 สพม.๒๘ ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกงสำนักงานป.ป.ช.
ศธ 04258/6755 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตในสังกัดและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 (1 ตุลาคม 2559)
ศธ 04258/6754 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดีความชอบฯ
ศธ04258/6747 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถา่นศึกษาด้านวิสัญทัศน์ความเป็นผู้นำ (การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ) เพิ่มเติม
ศธ 04258/6747 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ (การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1 - 15 สิงหาคม 2559)
ศธ 04258/6739 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6738 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6741 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6744 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/ว6743 22 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติฯ
ศธ 04258/6728,6729 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6734 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6734 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6734 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6730 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6727 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6731 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6732 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/พิเศษ 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อโรงเรียนที่ส่ง/ไม่ส่งแบบตอบรับบัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2559) แจ้งกำชับให้โรงเรียนส่งข้อมูลด่วน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559
ศธ04258.6603 21 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
ศธ 04258/6736 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560
ศธ 04258/6735 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2559
ศธ 04258/6726 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/6723 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/6722 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ04258/6720 21 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ดังรายชื่อที่แนบ) ผกแจ้งจัดสรรงบประมาณนำร่องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/6724 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Skill (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/6725 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Skill (เฉพาะจังหวัดยโสธร)
ศธ 04258/6703 21 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6721 21 ก.ย. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ศิลาทองฯ เลิงนกทา ป่าติ้ววิทยา กำแมดขันติธรรม น้ำคำวิทยาคม กันทรลักษ์วิทยาคม กันทรลักษ์วิทยายโสธรพิทยาคม คำเตยวิทยา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษวิทยาลัย จตุรภูมิพิทยาคาร เบญจลักษ์พิทยา บึงมะลูวิทยา โนนเพ็กวิทยาคม ปรับปรุงรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่จะเข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปี 2559
ศธ 04258/6706 21 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ(Specification : Spec) สำหรับครุภัณฑ์
ศธ 04258/6638 21 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ศธ 04258/6704 21 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ศธ 04258/6687 21 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
ศธ 04258/6715 21 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559
ศธ04258/6752 20 ก.ย. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการทุกโรงในสังกัด แจ้งกรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ( Test Blueprint ) ปี 2559
ศธ 04258/6709 20 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6708 20 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6711 20 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาในโครงการ การศึกษาทางเลือก รายชื่อดังแนบ การตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนจัดการศึกษาในโครงการ การศึกษาทางเลือก
ศธ04258/6697 20 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ดงมะไฟพิทยาคม,ตระกูลประเทืองวิทยาคม ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com