หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
15319/2560
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,มหาชนะชัยวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,กุดชุมวิทยาคม,ค้องวังวิทยาคม,คำเตยวิทยา,ทรายมูลวิทยา,ป่าติ้ววิทยา โครงการเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
ศธ 04258/3968
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ของโรงเรียนในโครงการ Education Hub
ศธ 04258/3967
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (โรนงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ศธ 04258/3966
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,ศิลาทองพิทยาสรรค์และเลิงนกทา การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3953
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต้างประเทศ
ศธ04258/3940
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กิจกรรมที่ 2 "ค่ายเยาวชนรักถิ่น 1 อีสานใต้ Academy Season 2 "
ศธ04258/3938
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดดนตรีสากล และการประกวดร้องเพลง
ศธ04258/3937
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/3942
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/3939
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนามทดลองเครื่องมือ
ศธ04258/3936
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2560
ศธ04258/3933
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญร่วมโครงการ จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณฺ์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/3934
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์โรงเรียนในโครงการ Education Hup
ศธ04258/3933
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขอเชิญร่วมโครงการ จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/3935
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการไปราชการ
ศธ 04258/3927
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/3926
ปกติ
6 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการจัดแข่งขันกีฬาในภาคเรียนที่ 1/2560
ศธ 04258/3483
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
ศธ 04258/3877
ด่วนที่สุด
5 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2560
ศธ 04258/3913
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
ศธ04258/3861
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/3878
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศธ 04258/3878
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศธ 04258/3876
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/3793
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ04258.23/ว386
ปกติ
5 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28(จังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมตามโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม"
ศธ 04258/3852
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูผู้สอนคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebar
ศธ04258/3874
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 30 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมDynEd แนวดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอน DynEd
ศธ 04258/3875
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 สพม. เขต ๒๘ ผอ.โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนบัวเจริญวิทยา โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารและ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม การรายงานข้อมูลตามแบบสรุปการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
ศธ 04258/3847
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (โครงการทุนการศึกษา ด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)
ศธ 04258/3842
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศธ ๐๔๒๕๘/๓๘๖๘
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/3866
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด
ศธ 04258/3865
ปกติ
2 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) เชิญชวนปลูกดาวเรืองร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
ศธ04258/3841
ปกติ
31 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง
ศธ 04258/3824
ปกติ
31 พ.ค 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขัน
ศธ 04258/3799
ปกติ
31 พ.ค 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งตรวจสอบบัญชีแสดงผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ศธ04258/3814
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/3808
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบทุนกองทุนตามวัตถุประสงค์ ไม่ระบุผู้รับทุน ประจำปี 2560
ศธ04258/3807
ปกติ
30 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
ศธ04258/3805
ปกติ
30 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
ศธ04258/3800
ปกติ
30 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี2560
15272/2560
ปกติ
30 พ.ค 2560 กลุ่มนิเทศฯสพม.28 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ปรับหัวข้อการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ศธ04258/3752
ปกติ
30 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
ศธ 04258/3662,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3670,3671,3672
ปกติ
30 พ.ค 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ห้วยทับทันวิทยาคม,ลมศักดิ์วิทยาคม,ปรางค์กู่,พอกพิทยาคมฯรัชมังคลาภิเษก,กันทรลักษ์วิทยาคม,ภูมิซรอลวิทยา,ละลมวิทย,สวงษ์วิทยาคม, การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/3765
ปกติ
30 พ.ค 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) กำหนดหัวข้อสำหรับการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแมนจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/3767
ปกติ
30 พ.ค 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม(มูลนิธิเปรม ติณสูสานนท์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2560
ศธ04258/3725
ปกติ
30 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเพิ่มพูนทักษะการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ศธ04258/3838
ปกติ
29 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ศธ04258/3768
ปกติ
29 พ.ค 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมบรรณารักษ์ประจำปี 2560 ปละประชุมวิชาการเรื่อง "บรรณารักษ์ยุคใหม่ 4.0"
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com