หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5232
ปกติ
5 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเกณฑ์การประเมินบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศธ 04258/5234
ปกติ
5 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5233
ปกติ
5 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/5227
ปกติ
5 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ประธานเครือข่ายฯจังหวัดศรีสะเกษ/ยโสธร, ประธานสหวิทยาเขต 11 สหวิทยาเขต, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
04258/5218
ปกติ
5 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5226
ปกติ
5 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว5224
ปกติ
5 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ศธ 04258/5217
ด่วนที่สุด
5 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม , โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ศธ 04258/5212
ปกติ
5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/5211
ปกติ
5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ,เบญจลักษ์พิทยา,ศรีรัตนวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,บึงมะลูวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กระแชงวิทยา,น้ำคำวิทยา,วรคุณอุปถัมภ์,ปรางค์กู่,ขุขันธ์,ตูมพิทยานุสรณ์ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/5210
ปกติ
5 ต.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สวายพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ การประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ข้าราชการครูแะบุคลากรทางการศึกษาที่รอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5209
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/ว5206
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมเพศ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/5201
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา
ศธ 04258/5133
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ศธ 04258/5134
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ศธ04258/5200
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (เทอม 2) และข้อมูล B-OBEC ระบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/5194
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ 04258/5191
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ
ศธ 04258/5190
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิศษ
ศธ 04258/5189
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิศษ
ศธ 04258/5111
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) ข้าราชการครูขอลาป่วย
ศธ 04258/5110
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ข้าราชการครูขอลาป่วย
ศธ 04258/5112
ปกติ
4 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ภูมิซรอลวิทยา ข้าราชการครูขอลาป่วย
ศธ 04258/5185
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5186
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5184
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5187
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5176
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ04258/ว5171
ปกติ
3 ต.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศธ04258/ว5172
ปกติ
3 ต.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดยโสธร สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
ศธ04258/5165
ด่วนที่สุด
3 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่ ศธ 04258/ว5168
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, เฉลิมพระเกียรติฯ และโรงเรียนปรางค์กู่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนระดับ ScQA และโรงเรียน ระดับ OBECQA
ที่ ศธ 04258/ว5170
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในระยะที่ 1
04258/5160
ปกติ
3 ต.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคต"
ศธ 04258/5163
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/5148
ปกติ
3 ต.ค. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การตรวจสอบตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ศธ 04258/5162
ปกติ
2 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว5155
ปกติ
2 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5150
ปกติ
2 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ประจำปี 2562
ศธ04258/5123
ปกติ
2 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การขอยกเลิกหนังสือ (รร.ตามบัญชีแนบ 8 รร. งบ รร.ประชารัฐ)
ศธ 04258/5142
ปกติ
2 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2561
ศธ 04258/5104
ปกติ
2 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561
ศธ 04258/ว5109
ปกติ
1 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,ศรีรัตนวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ยางชุมน้อยวิทยาคม,บึงมะลูวิทยา,บึงบูรพ์,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ04258/ว5132
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัดพื้นที่จังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน
ศธ 04258/5127
ปกติ
1 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.อุบลราชธานี”
ศธ 04258/5127
ปกติ
1 ต.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2018
ศธ 04258/ว5126
ปกติ
1 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดชื่อย่อ
ศธ 04258/5120
ปกติ
1 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"
ศธ 04258/ว5119
ปกติ
1 ต.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบครอบ 15 ปี
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com