หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2173
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/2182
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม)
ศธ04258/2181
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)
ศธ04258/2178
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รร.กันทรารมณ์)
ศธ 04258/1972
ปกติ
20 มี.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน การติตดามการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 ครั้งที่ 2
ศธ 04258/2168
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ04258/2176
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานฯ โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 (รร.เขื่อนช้างวิทยาคาร)
ศธ04258/2161
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งจัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพฯ (OBECQA) ของคณะกรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด (รร.สตรีสิริเกศ)
ศธ04258/2155
ปกติ
20 มี.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีแนบ การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ฯ "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต (รร.ปรางค์กู่, รร.ตระกูลประเทืองวิทยา, รร.บุ่งค้าวิทยาคม, รร.ส้มป่อยพิทยาคม)
ศธ 04258/2127,2128
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2175
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
ศธ 04258/2154
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดีความชอบ
ศธ 04258/2189,2190
ปกติ
17 มี.ค. 2560 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/2137
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2560
ศธ04258/2179
ด่วนที่สุด
17 มี.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางปฏิบัติในการพานนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/2177,2183
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2130
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2125
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2124
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2126,2127,2128,
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2121,2122,2123
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2145
ปกติ
17 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/2139
ด่วนที่สุด
17 มี.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 (รร.ศรีรัตนวิทยา, รร.พยุห์วิทยา)
ศธ 04258/2056
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพม.28 ทุกโรงเรียน รายละเอียดรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 มติ ก.ศ.จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ศธ04258/2143
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพม.28 ทุกโรงเรียน การยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
ศธ 04258/2144
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ศธ 04258/2134
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/2133
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
14427/2560
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา ขอเชิญประชุมเพื่อรับการตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/2141
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/304
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2136
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/ว2111
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%)
ศธ 04258/2132
ปกติ
16 มี.ค. 2560 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๐๗๙
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2560 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๐๗๘
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT
ศธ 04258/2084
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2039
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
ศธ 04258/2067
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 4 ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศธ 04258/2042
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2043
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2044
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2040
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2040
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2037
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2077
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2076
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2086,2087
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2073,2090
ปกติ
15 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com