รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8491 17 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO และ IESO
ศธ 04258/8489 17 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
ศธ04258/8488 17 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศธ 04258/ว8431 16 พ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ศธ 04258/8485 17 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”
ศธ 04258/8437 17 พ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/8438 17 พ.ย. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/8468 17 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อตามแนม) การมอบทุนการศึกษามุลนิธิเปรม ตอณสูลานนท์ ประจำปี 2560
ศธ 04258/8442 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/8441 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/8443 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/8444 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/8445 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/8439 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/8440 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/ว8452 16 พ.ย. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การโอนเงินอุดหนุนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/8357 16 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือ
ศธ 04258/8341 16 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม และ โพนงามพิทยาคาร แจ้งผลการประเมินการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
ศธ 04258/ว8454 16 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ใช้โปรแกรม Secondary 56+ (ตามรายชื่อที่แนบ) การส่งฐานข้อมูล GPA 5ภาคเรียนของนักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดที่ใช้โปรแกรม Secondary 56+
ศธ04258/8446 16 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร เลื่อนการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/8414 15 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/8414 15 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/8434 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/8311 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,กู่จานวิทยาคม,ไกรภักดีวิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,ศรีสะเกษวิทยาลัย,เบญจประชาสรรค์,กันทรลักษ์วิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,ทุ่งสิมวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา และเลิงนกทา แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ศธ 04258/8428,8430 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาสรรค์ การประชุมฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลการศึกษา
ศธ 04258/8411,8413 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมและละทายวิทยา การอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8408 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8301 15 พ.ย. 2560 สพม.28(ICT) ผู้อำนวยการโรงเรียน 8 โรงเรียน การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ ICT ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/8412 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8398 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทยฺ ข้าราชการครูช่วยราชการ
ศธ 04258/8399 15 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ข้าราชการครูช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ที่ ศธ 04258/8419 14 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ04258/8382 14 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/8396 14 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่ ศธ 04258/8395 14 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานพัฒนาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่ ศธ 04258/8379 14 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานพัฒนาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาลูกจ้างนักพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ 04258/8374 14 พ.ย. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ที่ ศธ 04258/ 14 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/8389 13 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,น้ำเกลี้ยงวิทยา,ยโสธรพิทยาคมและมหาชนะชัยวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศธ 04258/8386 13 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/8385 13 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ศธ04258/8384 13 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
ศธ 04258/8273 13 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/8326 13 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม , โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา , โรงเรียนกำแพง , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ,และ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เชิญประชุมปฏิบัติการจัดเตรียมการขยายผลแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศธ04258/8367 13 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
ที่ ศธ 04258/8363 13 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่ ศธ 04258/8363 13 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/8352 10 พ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การคัดเลือกผลงานในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ศธ 04258/8370 10 พ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์
ที่ ศธ 04258/8368 10 พ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม แจ้งผลการตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com