หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5094
ปกติ
1 ต.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือนหลัง (ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/5106
ปกติ
28 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/ว5099
ปกติ
28 ก.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าหนังสือเรียน
ศธ 04258/5102
ปกติ
28 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่, ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561)
ศธ 04258/5088
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/5006
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,สตรีสิริเกศ,ศรีรัตนวิทยา และตระกูลประเทืองวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบภัยธรรมชาติ
ศธ04258/5096
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การโอนเงินทุการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ04258/5095
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/5073
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเบิกถอนเงินประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพัน
ศธ 04258/5092
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล” รุ่นที่ 5/2561
ศธ 04258/5087
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5084
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5083
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5080
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ04258/5082
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ศธ 04258/5081
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/5038
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค.
ศธ 04258/5072
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/5072
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/5072
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/5078
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C.) ระดับผู้นำ (A.T.C.) และผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ศธ 04258/5072
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/506
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5066
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/5077
ปกติ
27 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย กันทรลักษ์วิทยา เฉลิมพระเกียรติฯ โพนงามพิทยาคาร และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/5076
ด่วนที่สุด
27 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) สำรวจข้อมูลการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ศธ 04258/5049
ปกติ
26 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ04258/ว5061
ปกติ
26 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดยโสธร การเก็บค่าบำรุงลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2561
ศธ 04258/5056
ปกติ
26 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5055
ปกติ
25 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอใช้สถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
ศธ 04258/5054
ปกติ
25 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
ที่ ศธ 04258/ว5052
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
ที่ ศธ 04258/ว5050
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (29 โรงเรียนตามรายชื่อแนบ) การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2561
ศธ04258/5031
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามบัญชีจัดสรร 8 โรงเรียน)
ที่ ศธ 04258/ว5005
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for Education”
ศธ 04258/5000
ปกติ
25 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ศธ 04258/5042
ปกติ
25 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5029
ปกติ
25 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้าง
ที่ ศธ 04258/ว5037
ปกติ
25 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย(Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2561
ศธ 04258/5033
ปกติ
24 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภาคีและกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย เรื่อง การส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภค ระดับภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ศธ 04258/5024
ปกติ
24 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5023
ปกติ
24 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4966
ปกติ
24 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม อนุญาตให้พนักงานราชการลาออก
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com