รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4841 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4840 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4869 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4868 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4867 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4865 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4870 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4843 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4886 15 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 เลื่อนวันแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด
ศธ 04258/4896 15 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดี(โรงเรียนน้อง)และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย(โรงเรียนพี่) การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4887 15 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา(คณะกรรมการ) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ศธ 04258/4889 15 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวน,โรงเรียนน้ำคำวิทยา,โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า,โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,โรงเรียนกำแพงและโรงเรียนปรางค์กู่ การตรวจเยี่ยม"โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี
ที่ ศธ 04258/4883 15 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสืรืเกศ กันทรารมณ์ , กันทรลักษ์วิทยา , มหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนยโสธรพืิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการดำเนินการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ศธ 04258/4873 15 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การดำเนินงานตามโครงการทุนการศึกษา ลูกกาชาด ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ 15 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) โรงเรียนในสังกัด สพม.28 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ 15 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) โรงเรียนในสังกัด สพม.28 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4884 15 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕60
ศธ 04258/4834 15 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน
ศธ 04258/4521 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ศธ 04258/4875 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/4872 15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ศธ 04258/4862 14 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนค้อวังวิทยาคมและโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การนำความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สู่ชั้นเรียน
ศธ 04258/4859 14 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.28 ทุกโรงเรียน ประกาศญัตติการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4859 14 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์และโรงเรียนขุขันธ์ การฝึกอบรมรายงานข่าวภาษาอังกฤษและตัดต่อเพื่อการนำเสนอ (EP/MEP Juior Report 2016)
ศธ 04258/4855 14 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,กำแพง,ส้มป่อยพิทยาคม,ขุขันธ์,ปรางค์กู่และกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4835 14 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ข้าราชการครูขอลาป่วย (นายพลพัทธชัย งามแสง )
ศธ04258/4849 14 ก.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ พยุห์วิทยา ขุขันธ์ กำแพง ห้วยทับวิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา ยโสธรพิทยาคม คำเตยวิทยา เลิงนกทา ค้อวังวิทยาคม กุดชุมวิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มหาชนะชัยวิทยาคม การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ประเมินทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ศธ 04258/4833 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
LT 04258/4831,4832 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4825 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4826 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4828 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4827 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4822,4823,4824 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4821 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
11227/2559 13 ก.ค. 2559 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประชาสัมพันธ์การขอรับอัตราบรรจุครูสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ( จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา )
ศธ 04258 /4749 13 ก.ค. 2559 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน
ศธ 04258/4512,4509 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4803,4804 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4802 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4799,4801 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4798 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4795 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4796,4797 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนยวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพะสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
11218/2559 13 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) ระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/2925 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4784 12 ก.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ( ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 28 )
ศธ 04258/4817 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,มัธยมบักดองและโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4777 12 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๔ เรื่อง
ศธ 04258/4590 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติมรายชื่อ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com