รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
11227/2559 13 ก.ค. 2559 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประชาสัมพันธ์การขอรับอัตราบรรจุครูสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ( จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา )
ศธ 04258 /4749 13 ก.ค. 2559 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน
ศธ 04258/4512,4509 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4803,4804 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4802 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4799,4801 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4798 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4795 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4796,4797 13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนยวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพะสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
11218/2559 13 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) ระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/2925 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4784 12 ก.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ( ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 28 )
ศธ 04258/4817 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,มัธยมบักดองและโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4777 12 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๔ เรื่อง
ศธ 04258/4590 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติมรายชื่อ)
ศธ 04258/4521 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/4812 12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในฝัน ของกรรมการคณะที่ 23
ศธ 04258/4812 12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในฝัน ของกรรมการคณะที่ 23
ศธ 04258/4811 12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 4808/2559 12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน กรกฎาคม 2559
ศธ 04258/4805 12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนในฝัน ทั้ง 32 โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
ศธ04258/4780 12 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเชิญอนุโมทนาถวายผ้าพระราชทาน ประจำปี 2559
ศธ 04258/4771 11 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล รายงานผลการคัดเลือก Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
ศธ 04258/4789 11 ก.ค. 2559 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสหวิทยาเขตและเลขาฯสหวิทยาเขต สังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 8 สหวิทยาเขต เชิญประชุมจัดกิจกรรมอาเซียน ปี 2559
11201/2559 11 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/4733 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ข้าราชการครูขออนุญาตลากิจส่วนตัว (นายไสว ผาสุข)
ศธ 04258/4732 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว (นายเยี่ยม ธรรมบุตร)
ศธ 04258/4699 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ข้าราชการครูขอลาป่วย (นายสุระคติ ทองคำ)
ศธ 04258/4760 11 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/4774 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4776 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4773 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4775 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4525 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4861 11 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ศธ04258/4765 11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยกความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้... รายละเอียดตำแหน่งว่างที่นำไปเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯครั้งที่ 2/2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีโสธร สพม.28 (ชั้น3)
ศธ04258/4766 11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ04258/4767 11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ04258/4768 11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัตืงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยกความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ04258/4769 11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียยในสังกัด (ตามรายชื่อโรงเรียนดังแนบ) รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559)
พิเศษ 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งนัดหมาย (เพิ่มเติม) โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ เวียดนาม
ศธ 04258/4738 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4757,4758 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังสร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4739,4740 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4736,4737 11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4752 8 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพงทุกแห่ง ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/4738 8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/4705 8 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปาระจำปี 2559
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com