หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1556
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1560
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1557
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1558,1562,1563
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1559,1564
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1748
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมปฎิบัติการพัฒนาแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader - AYL)
ศธ04258/1736
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
ศธ04258/1738
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สางผลงานการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560
ศธ 04258/1743
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1538
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1534
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1536,1537
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1740
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ
ศธ 04258/1739
ปกติ
2 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ
ศธ 04258/1728
ปกติ
1 มี.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/1735
ปกติ
1 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1734
ปกติ
1 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1732
ด่วนมาก
1 มี.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ศธ 04258/1507
ปกติ
1 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1506
ปกติ
1 มี.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1673
ปกติ
28 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
ศธ04258/1672
ปกติ
28 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560
ศธ 04258/1670
ปกติ
28 ก.พ. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สควค.) บรรจุรุ่นที่ 3
ศธ 04258/ว1471
ปกติ
28 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) การยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำกรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
ศธ 04258/ว1676
ด่วนที่สุด
28 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การชำระหนี้ค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศธ 04258/1617
ปกติ
28 ก.พ. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1637
ปกติ
28 ก.พ. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนำเข้าข้อมูกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2560
ศธ04258/1662
ด่วนที่สุด
28 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,กันทรลักษ์วิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ศธ 04258/1661
ด่วนที่สุด
27 ก.พ. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของส่วนราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ศธ 04258/1628
ปกติ
27 ก.พ. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ภูมิซรอลวิทยา ยโสธรพิทยคม และ สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดสู่มาตรฐานสากล
ศธ 04258/1638
ปกติ
27 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะโรงเรียนหน่วยเบิก) สำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค
วาระประชุมผอ. กพ.60
ปกติ
27 ก.พ. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน วาระการประประชุม เดือน กพ.60
ศธ 04258/1635
ปกติ
27 ก.พ. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
ศธ 04258/ว1553
ด่วนที่สุด
27 ก.พ. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/1623
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีแนบ ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า (11 โรงเรียนตามบัญชีแนบ)
ศธ04258/1588
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโณงเรียนตามบัญชีแนบ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (เพิ่มเติม) (โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,000 คน ขึ้นไป ตามบัญชีแนบ 18 โรงเรียน)
ศธ 04258/1578
ปกติ
24 ก.พ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1569
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ-ขนาดใหญ่ 14 โรงเรียนตามบัญชีแนบ)
ศธ 04258/1568
ปกติ
24 ก.พ. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,ปรางค์กู่,สิริเกศน้อมเกล้า,สตรีสิริเกศ,กำแพง,น้ำคำวิทยา,บัวเจริญวิทยา,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,น้ำเกลี้ยงวิทยา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยาโรงเรียนคุณธรรม
ศธ04258/1549
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อทดลองใช้เครื่องมือประเมินนักเรียนและสถาน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ั้นพื่นฐาน
ศธ04258/1549
ปกติ
24 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อทดลองใช้เครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาฯ
ศธ04258/1549
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เชิญประชุมคณะทำงานเพื่อทดลองใช้เครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1567
ปกติ
24 ก.พ. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยกการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมืดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ศธ 04258/1520
ปกติ
24 ก.พ. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559
ศธ 04258/1504
ปกติ
21 ก.พ. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ศธ 04258/1546
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ขอเชิญประชุมคณะวิจัยในโครงการวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ศธ 04258/1546
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอเชิญประชุมคณะวิจัยในโครงการวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ศธ04258/1546
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะวิจัยในโครงการวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ศธ 04258/1533
ปกติ
22 ก.พ. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1225
ปกติ
22 ก.พ. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณฺ์ การขออนุญาตไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com