รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/4035 14 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
ศธ 04258/4022,4023,4024 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4026 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4025 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4006 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4008 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4009 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4007 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4021 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผูู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4019 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4018 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4017 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4016 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4030 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การรายงานผลกิจกรรมพัฒนาการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1
ศธ 04258/3991 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3991 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3991 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3991 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3991 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3991 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3992 14 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ศธ 04258/4028 14 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559)
ศธ04258/4013 13 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับรองการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP)
ศธ 04258/4034 13 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ04258/4014 13 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การสำรวจโครงการตามพระราชดำริ
ศธ 04258/พิเศษ 13 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ตามรายละเอียดแนบท้าย สอบถามความประสงคฺ์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได่ในการขึ้นบัญชีของสำนักงานศึกษาธิษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/3986 13 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย) การจัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ศธ 04258/3985 13 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1ฯ
ศธ 04258/3984 13 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามรานชื่อที่ส่งมาด้วย) เรียนเชิญการติตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1ฯ
ศธ 04258/3974 13 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,ตระกูลประเทืองวิทยาคม และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต และการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ศธ 04258/3952 13 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการครูและนักเรียนเดินทางไปร่้วมโครงการ Japan - Asia Yout Exchange Program in Science (SAKURA Science High School Program 2016) ปีการศึกษา 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศธ 04258/3963 13 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมและกำแพง การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) รุ่นที่ 2
วาระ 11 มิ.ย. 2559 สพม.28 อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วาระการประชุมผุู้้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 59
วาระ 11 มิ.ย. 2559 สพม.28 อำนวยการ โรงเรียนในสังกัด วาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน 59
ศธ04258/3957 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ04258/3956 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มิถุนายน 2559
ศธ04258/3959 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/3958 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/3975 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 14/2559
ศธ 04258/3953 10 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , กุดชุมวิทยาคม , ป่าติ้ววิทยา , สมเด็จพระญาณสังวร ฯ ค้อวังวิทยาคม , โพนทันเจริญวิทย์ , ศิลาทองพิทยาสรรค์ และโรงรเียนราชประชานุเคราะห์ 28 ขอเชิญร่วมรับเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดยโสธร
10783/2559 10 มิ.ย. 2559 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาส่งครูสังคมศึกษาสอนวิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมประชุมฯ รายชื่อครูสังคมศึกษาที่สอนวิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมประชุฯ
ศธ04258/3960 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
ศธ04258/3961 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศณษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
ศธ04258/3966 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,กำแพง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,สิริเกศน้อมเกล้า,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ขุขันธ์,กันทรารมณ์,ปรางค์กู่,น้ำเกลี้ยงวิทยา,คลีกลิ้งพัฒนาทร การอบรมโครงการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/3972 10 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3970 10 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3971 10 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/พิเศษ 10 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (รอบเดือนเมษายน- 10 มิถุนายน 2559)
ศธ 04258/3962 10 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ กันทรลักษ์วิทยา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และเลิงนกทา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ
ศธ 04258/3943 10 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2560 - 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com