รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3382 24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ศธ 04258/3381 24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด(ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ) เชิญวิทยากรแกนนำำร่วมประชุมการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ศธ 04258/3285 24 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) คัดเลือกเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559
ศธ 04258/3374 24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/3402 24 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำกับ ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ศธ 04258/3364 24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกด ขอตวามอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ชมพู-ขาว เพื่อจัดการประชุมการปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3363 24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3370 24 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสำเริง บุญตา นางสาวภาวิณี อ่อนคำ และนางสาวสุภาพร แถบทอง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ศธ04258/3338 23 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ศรีรัตนวิทยา)
ศธ04258/3337 23 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.สิริเกศน้อมเกล้า)
ศธ04258/3336 23 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.มหาชนะชัยวิทยาคม)
ศธ 04258/3256 23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3279 23 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน การดำเนินงานรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย ปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/3325 23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ศธ 04258/2389 23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3312 23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี"
ศธ 04258/3311 23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ กำแพง บักดองวิทยา และ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา โรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี"
ศธ04258/3309 23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์World Robot Games Thailand Championship 2016"
ศธ04258/3296 23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
ศธ04258/3295 23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาคั้งที่ 2/2559
ศธ 04258/3314 23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ04258/3293 23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
ศธ04258/3292 19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
ศธ 04258/3284 19 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี
ศธ 04258/พิเศษ 19 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/3289 19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมการประกวดวงดนตรี และการประกวดร้องเพลงในการจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ปี 2559”
ศธ ๐๔๒๕๘/๓๒๙๑ 19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก้ไขคำสั่งการนิเทศ ติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ 04258/3283 19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/3282 19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ 04258/3234 19 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทือง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/3260 19 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตรวจสอบแบบรูปรายการและแบบวิศวกรรม(รร.มหาชนะชัยวิทยาคม)
ศธ 04258/ว3268 19 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศธ 04258/3273 19 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศุึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงกาครพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล) นักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ศธ 04258/3263 19 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามคำสั่งที่แนบมา)โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม.โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา.โรงเรียนน้ำคำวิทยา.โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม.โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา.โรงเรียนกันทรารมย์.โรงเรียนประสานมิตรวิทยา.โรงเรียนโนนค้อวิทยา.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม.โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล.โรงเรียนกำแพง.โรงเรียนขุขันธ์.โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา.โรงเรียนสวงษ์วิทยา.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา.โรงเรียนปรางค์กู่.โรงเรียนหนองคูวิทยา.โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์.โรงเรียนบึงบูรพ์.โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม.โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์.โรงเรียนป่าติ้ววิทยา.โรงเรียนเลิงนกทา.โรงเรียนคำเตยวิทยา.โรงเรียนเลิงนกทา และโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ประชุมการปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3265 19 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ทรายมูลวิทยา,ทุ่งไทยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,ผักไหมวิทยานุกูล,พยุห์วิทยา,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,มหาชนะชัยวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม,ไผ่งามวิทยาคม การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ04258/3239 18 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโารงเรียนในสังกัด การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ศธ 04258/3240 18 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติให้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน
ศธ04258/3251 18 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 (Data Management Center: DMC)
ศธ 04258/พิเศษ 18 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศฯ รับนักศึกษาทุน รุ่นที่ 1/2556 (เฉพาะจังหวัดยโสธร)
ศธ04258/3217 18 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในวันวิสาขบูชาเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
ศธ04258/3218 18 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการฏรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด(พันธ์)แห่งความดี ถวายพระราชินิของไทย
ศธ04258/3177 18 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.โนนเพ็กวิทยาคม)
ศธ04258/3178 18 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.มัธยมโพนค้อ)
ศธ04258/3179 18 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ตรวจสอบแบบรูปรายการและประมาณราคา(รร.กระแชงวิทยา)
ศธ 04258/3095 17 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2144 17 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2039 17 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3187 17 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
ศธ 04258/3211 17 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3205 17 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การจัดกิจกรรมและการนิเทศ ติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com