หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :



ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4930
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 19
ศธ 04258/4930
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 19
ศธ 04258/4930
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 19
ศธ 04258/4930
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 19
ศธ 04258/4930
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 19
ที่ ศธ 04258/ว4932
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ Thailand ๔.๐
ศธ 04258/4927
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ ศธ 04258/ว4931
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธ 04258/4923
ปกติ
17 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ศธ 04258/4888
ปกติ
17 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
04258/4902
ปกติ
17 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทนาคาร อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4911
ปกติ
17 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4910
ปกติ
17 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม ขออนุญาตบุคลากรร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมในการเข้าร่วการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 46 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ศธ 04258/4909
ปกติ
17 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4877
ด่วนที่สุด
17 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา , โรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนบึงบูรพ์ , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา , โรงเรียนขุขันธ์ แจ้งผลการประกวดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปํญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4882
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
ศธ 04258/4907
ปกติ
17 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4857
ปกติ
17 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561
ที่ ศธ 04258/ว4886
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ ศธ 04258/ว4887
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผักไหมวิทยานุกูล, กุดชุมวิทยาคม, ทรายมูลวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ ศธ 04258/4899
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
พิเศษ
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้ง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/ว4898
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี
ศธ 04258/ว4898
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี
ศธ 04258/4893
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด “การอบรมครู จัดการโครงสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
ที่ ศธ 04258/ว4896
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ศูนย์/ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่ ศธ 04258/ว4896
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
20141/2561
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561
ศธ 04258/4871
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
ศธ 04258/4867
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวนการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเดินทางไปต่างประเทศ
04258/4831
ปกติ
14 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4881
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
ศธ 04258/4861
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,บัวน้อยวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)
ศธ 04258/4880
ปกติ
14 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ศธ 04258/4875
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ 042558/4835
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”
ศธ 04258/4835
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยกาโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”
ศธ 04258/4835
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”
ศธ 042558/4835
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”
ศธ 04258/4865
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,เลิงนกทา,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,สอนแก้วว่องไววิทยา,สิงห์สามัคคีวิทยา,โพนทันเจริญวิทย์,ดงมะไฟพิทยาคม,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,คำเตยวิทยา,น้ำคำวิทยาคม,บุ่งค้าวิทยาคม,ศรีแก้วประชาสรรค์ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4864
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม,เลิงนกทา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,ศรีฐานกระจายศึกษา การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4873
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมประชุมเสวนา "อภิวัฒน์การมัธยมศึกษากู้วิกฤติการศึกษาไทย" ยกหก (ภายใต้รัฐธรรมนูญ 60) รวมพลคนรักมัธยมศึกษา สรุปทั้ง 5 ภาค
ศธ 04258/4863
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์, ค้อวังวิทยาคม การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
20123/2561
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2561 สพม.28 ผอ.ร.ร.พยุห์วิทยา ,ผอ.ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า, ผอ.ร.ร.โนนค้อวิทยาคม, ผอ.รร.จตุรภูมิพิทยาคาร, ผอ.ร.ร.ศรีตระกูลวิทยา, ผอ.รร.เบญจลักษ์พิทยา, ผอ.ร.ร.พอกพิทยาคมฯ, ผอ.ร.ร.วรคุณอุปถัมภ์, ผอ.รร. ดงมะไฟวิทยาคม, ผอ. ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ผอ. ร.ร.ศรีแก้วประชาสรรค์, การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมิน แนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ศธ04258/ว4855
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร) จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.สอนแก้วว่องไววิทยา, รร.ตระกูลประเทืองวิทยา, รร.กำแมดขันติธรรม, รร.จตุรภูมิพิทยาคาร, รร.บัวน้อยวิทยา)
ศธ 04258/4852
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/ว4849
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาเขมรสำหรับนักเรียน
ศธ 04258/ว4840
ปกติ
12 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for Education”
ศธ 04258/ว4827
ปกติ
13 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ที่ได้รับจัดสรร 23 โรงเรียน) แจ้งโอนเงินเบิกแทนกัน ประจำงบประมาณปี 2561 งบรายจ่ายอื่น (เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช.(ทวีศึกษา)
ศธ 04258/4854
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม , โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , โรงเรียนบึงบูรพ์ , โรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนหนองคูวิทยา การมอบทุนการศึกษาของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com