รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/2656 8 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศธ04258/2652 8 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชื่อพระราชพิธี การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ศธ04258/2660 8 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา)
ศธ04258/5657 8 เม.ย. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วฯ มหาชนะชัยฯ บึงบูรพ์ กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีตระกูลฯ ส้มป่อยพิทยาคม ละทายวิทยา ละลมวิทยา บัวเจริญวิทยา เลิงนกทา เบญจลักษ์วิทยา กันทรารมณ์ เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีฐานกระจายศึกษา นครศรีลำดวนวิทยา เฉลิมพระเกียรติฯ ประสานมิตรวิทยา กระแชงวิทยา กันทรารมณ์ สวงษ์วิทยาคม กระแชงวิทยา ขุขันธ์ กุดชุมวิทยาคม บุ่งค้าวิทยาคม คูซอดประชาสรรค์ ค้อวังวิทยาคม พยุห์วิทยา สตรีสิริเกศ โพนทันเจริญ์ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษ online
ศธ 04258/2647 8 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,เบญจลักษ์พิทยา,มัธยมบักดอง,และมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งอนุมัติเิงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน)
ศธ 04258/2641 7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๔ เรื่อง
ศธ 04258/2635 7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาใช้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุงานก่อสร้าง
ศธ04258/2619 7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บทเรียน 58 เฝ้าระวังโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/2375 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2626 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ข้าราชการครูขอลาป่วย (นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์)
ศธ 04258/2618 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดอง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2618 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2618 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2618 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2063 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2618 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) คณะกรรมการติตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2618 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ประธาน และเลขานุการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2618 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ประธาน และเลขานุการ สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ปรเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2620 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอความอนุเคาระห์ใช้สถานที่ประชุม
ศธ 04258/2583 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2584 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2605 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2606 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2608 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2586,2585 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2580 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีตระกูลวิทยาและลิ้นฟ้าพิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/2591 7 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/2552 7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2559
ศธ04258/2553 7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/2607 7 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนโพนงามวิทยา,โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม,โรงเรียนมัธยมโพนค้อ,โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,โรงเรียนบัวน้อยวิทยา,โรงเรียนพอกวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนคลีกกลิ้งพัฒนาทร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ศธ04258/2555 7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/2556 7 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุ่งสินวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่ยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/2589 5 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,ตระกูลประเทืองวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน)
ศธ04258/2601 5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.กำแพง)
ศธ04258/2599 5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2599(รร.โนนค้อวิทยาคม)
ศธ04258/2597 5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ค้อวังวิทยาคม)
ศธ04258/2561 5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศก.)
ศธ04258/2560 5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ไกรภักดีวิทยาคม)
ศธ04258/2559 5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.สมเด็จพระญาณสังวร ฯ)
ศธ04258/2558 5 เม.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม)
พิเศษ/2559 5 เม.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ยส. ประจำเดือน มีนาคม 2559
ศธ 04258/2550 5 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนเพื่อของบประมาณสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีวานทำตามแนวทางาการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/2588 4 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
ศธ 04258/2554 4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 (ติดตั้งขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/2519 4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์,และห้วยทับทันวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(ให้สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ)
ศธ04258/15678 4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ละทายวิทยา,ศิลาทองพิทยาสรรค์ ขอเชิญร่วมการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ประเมินสถานศึกษาสีขาวและ TO BE NUMBER ONE ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/2563 4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ 04258/2565 4 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ศธ 04258/1645,1646 4 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาและโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤาในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/2409 4 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com