รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/1994 17 มี.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ, จตุรภูมิพิทยาคาร, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์. ห้วยทับทันวิทยาคม, ยโสธรพิยาสรรค์, ยางชุมน้อยพิทยาคม, ลิ้นฟ้าพิทยาคม กำหนดจัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยาพรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
ศธ04258/1974 16 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) แนวทางการดำเนินงานพิชิตลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
ศธ04258/1988 16 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน
ศธ 04258/1992 16 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1687 16 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบ English ฺฺBilingual (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พิเศษ/2559 16 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1919/2559 16 มี.ค. 2559 สพม.28 ( กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ) ผู้าอำนวยการโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ , ศิลาทองพิทยาสรรค์ , สอนแก้วว่องไววิทยา , โพนทันเจริญวิทย์ และ ดงมะไฟพิทยาคม แจ้งให้ชำระหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิเศษ/2559 16 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที-บรรยายธรรม
ศธ 04258/1969 16 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1968 16 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1964,1967 16 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1966 16 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1957 15 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มาตรแก้ไขปัญหาและความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง"สพฐ รู้ทัน แปบ่งปันแหล่งน้ำสู้ภัยแล้ง"
ศธ 04258/1959 15 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1960 15 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1958 15 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1935 15 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thaiiland ICT Youth Challenge 2016
ศธ04258/1938 15 มี.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ( Building Skill for Debate )
ศธ 04258/1923 15 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ศธ04258/1920 15 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/1949 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1950 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1948 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1951 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1932 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1931 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1930 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1938 14 มี.ค. 2559 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ( Building Skill for Debate )
ศธ 04258/1927,1929 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1933,1934 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1925,1926 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1914 14 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/1915 14 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครเยวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเสริมสร้างการประกอบอาชีพ
ศธ 04258/1679 14 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1915 14 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 1/2559
ศธ 04258/1877 14 มี.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/1910 11 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา(ตามคำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมครูด้านการวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศธ 04258/1898 11 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้าร่วมอบรมพัฒนาคุณภาพงานและแนะแนว สพม.28
ศธ 04258/1891 11 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานสึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ
04258/1892 10 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติฯ, ยางชุมน้อยพิทยาคม, กำแพง,จตุรภูมิพิทยาคาร, ตูมพิทยานุสรณ์,โพนทันเจริญวิทย์, สอนแก้วว่องไววิทยา, กุดชุมวิทยาคม การประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
ศธ 04258/1886 10 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,ปรางค์กู่,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ยางชุมน้อยพิทยาคม,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ เนื่องจากเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1839 10 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการทุกโรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) เพิ่มเติม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/1878 10 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนน
ศธ04258/1876 10 มี.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ขุขันธ์ โรงเรียนละทายวิทยา โรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยา โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ประกาศรายื่อผู้เข้ารับฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม
ศธ04258/1825 10 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ ประจำปี 2559
ศธ04258/1874 10 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
พิเศษ 10 มี.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมกฎหมายมหาชน
ศธ04258/1861 10 มี.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม ขอความอนุเคราะสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี
ศธ 04258/1852 10 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/1852 10 มี.ค. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com