หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1769
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/1745
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
ศธ 04258/1736
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1725
ปกติ
2 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ Southeast
ศธ 04258/1737
ปกติ
30 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562
ศธ 04258/1711
ปกติ
30 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1740
ปกติ
30 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1733
ปกติ
30 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอัจฉริยภาพเยาวชนด้านสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่องความปลอดภัย นาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2561
ศธ 04258/1747
ปกติ
30 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
ศธ 04258/ว1708
ด่วนที่สุด
30 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ปรางค์กู่,กันทรลักษณ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ04258/1735
ด่วนที่สุด
30 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ศธ 04258/1706
ปกติ
30 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1704
ปกติ
30 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1726
ด่วนที่สุด
30 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ศธ 04258/1690
ปกติ
30 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอนุมัติให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1718
ด่วนที่สุด
30 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2561 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว1721
ปกติ
30 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
18470/2561
ด่วนที่สุด
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
ศธ04258/1712
ด่วนที่สุด
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เมษายน2561)
ศธ 04258/1700
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1699
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1697
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1696
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1695
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรณ์ อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1694
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ที่ ศธ 04258/ว1472
ปกติ
29 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับครูชาวต่างประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับองค์กรเจ้าของภาษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
ศธ 04258/1692
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางปต่างประเทศ
ศธ 04258/1693
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางปต่างประเทศ
ศธ 04258/1698
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางปต่างประเทศ
ศธ 04258/1688
ปกติ
29 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1691
ปกติ
29 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การรายงานขออนุญาตลาป่วยของข้าราชการครูในส่วนที่ลาเกิน 60 วันทำการ แต่ไม่เกิน 120 วันทำการ
ศธ 04258/1684
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/1683
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/1686
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/1670
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1669
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1673
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้น ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2
ศธ 04258/1666
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาทุกเขต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1658
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลากรการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2)
ศธ 04258/1656
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา, ห้องแซงวิทยาคม, กุดชุมวิทยาคม, ทรายมูลวิทยา, ยโสพทยาสรรค์, ยโสธรพิทยาคม, ป่าติ้ววิทยา, โพนงามพิทยาคาร,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/1659
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ04258/1626
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.กุดชุมวิทยาคม)
ศธ 04258/1650
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/1623
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ส้มป่อยพิทยาคม)
ศธ 04258/1654
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/1655
ปกติ
28 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/1639
ปกติ
27 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/ว1645
ปกติ
27 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/1624
ปกติ
27 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1614
ปกติ
27 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16 - 20
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com