หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
20116/2561
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑๗ โรงเรียนดังรายชื่อแนบ ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) ให้แก่โรงเรียน ประชารัฐและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
ที่ ศธ 04258/ว4850
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการ สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ที่ ศธ 04258/ว4850
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ/ยโสธร ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ที่ ศธ 04258/ว4850
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ขุขันธ์, โนนค้อวิทยาคม, นาโปร่งประชาสรรค์, กุดชุมวิทยาคม และโรงเรียนรวมสินวิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/4817
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมฝึกทักษะ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร (อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา
ที่ ศธ 04258/ว4830
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 31 โรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การนำส่งข้อมูลห้องเรียนที่ใช้สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/4787
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/4786
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/4784
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/4783
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/4785
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/ว4823
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์โครงการ "THAILAND SUPER CAMP"
ศธ 04258/ว4822
ปกติ
11 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ เปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN HOUSE)
ที่ ศธ 04258/ว4820
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 14 โรงเรียนดังรายชื่อแนบ สื่อสารแนวทางการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ
ศธ 04258/4819
ปกติ
11 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งเลื่อนประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ศธ 04258/ว 4782
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนยากจน
20099/2561
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลารับสมัครสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ สพฐ.ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/4807
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4808
ปกติ
11 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 04258/4811
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กันทรลักษ์วิทยา น้ำคำวิทยา เฉลิมพระเกียรติฯ โพนงามพิทยาคาร และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2561
ที่ ศธ 04258/ว4802
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ ศธ 04258/ว4799
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผักไหมวิทยานุกูล, กุดชุมวิทยาคม, ทรายมูลวิทยา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/4793
ด่วนที่สุด
10 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา , โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม , โรงเรียนพยุห์วิทยา , โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ ยโสธร , โรงเรียนทรายมูลวิทยา , โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม , โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/4794
ปกติ
10 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมฝึกทักษะ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร (อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/4792
ปกติ
10 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น
ศธ 04258/4789
ปกติ
10 ก.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561
04258/4773
ปกติ
10 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม อนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการ
04258/4772
ปกติ
10 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร อนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการ
04258/4771
ปกติ
10 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมป่อยพิทยาคม อนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการ
04258/4770
ปกติ
10 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ อนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการ
04258/4769
ปกติ
10 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ อนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการ
04258/4768
ปกติ
10 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ อนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการ
04258/4767
ปกติ
10 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยา อนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4788
ปกติ
10 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/ว4780
ปกติ
7 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (YUNG ARTITSTS TALENT 4.0#9)
-
ปกติ
7 ก.ย. 2561 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเขมรสำหรับนักเรียน
-
ด่วนที่สุด
7 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขเอกสารคู่มือการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (หน้า 13 และ หน้า 16)
ศธ 04258/4763
ปกติ
7 ก.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ) รับสมัครชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20075/2561
ปกติ
7 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/4746
ปกติ
6 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย ขอเชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ที่ ศธ 04258/ว4745
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญครูแนะแนวและนักเรียน ม.๓,ม.๖ ร่วมงานแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ศธ 04258/4731
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน
ที่ ศธ 04258/ว4628
ปกติ
6 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ /จังหวัดยโสธร แจ้งแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และระดับ OBECQA ปี 2561 - 2562
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com