หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/7583
ปกติ
28 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การขออนุญาตไปราขการ
ศธ 04258/7585,7584
ปกติ
28 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราขการ
ศธ 04258/7579,7580,7581
ปกติ
28 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราขการ
ศธ 04258/7582
ปกติ
28 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราขการ
ศธ 04258/7578
ปกติ
28 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราขการ
ศธ 04258/7541
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรอัตรากำลังจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ 04258/ว7555
ด่วนที่สุด
27 ต.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ศธ04258/7519
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเปิดห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ .2559
ศธ 04258/7525
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ศธ 04258/7528
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7505
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ (ตามรายละเอียดดังแนบ) เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7520
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา และโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 3
ศธ 04258/7521
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทุกโรงเรียน และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน
ศธ 04258/7515
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน
ศธ 04258/7274
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7272
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7273
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7490
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7502
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7491
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7489
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7503
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7297
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7269
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7295
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7492
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7492
ปกติ
27 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7513
ด่วนที่สุด
27 ต.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอเชิญประชุมคระกรรมการติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/7493
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/7506
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งฐานข้อมูล GPA ของนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ SGS-ONLINE
ศธ 04258/7456
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม 28 การประชุมการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาาาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
ศธ 04258/7457
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 45 โรงเรียน แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
26 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2560ฯ
ศธ 04258/7481
ปกติ
26 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม โพนทันเจริญวิทย์ เบญจลักษ์พิทยา เขื่อนช้างวิทยาคาร ค้อวังวิทยาคม เลิงนกทา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7473
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ปฏิทินการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ทีม) ภาคเรียนที่ 2/2559 และ ภาคเรียนที่ 1/2560
ศธ 04258/7456
ด่วนมาก
26 ต.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การอบรมครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 2
ศธ 04258/7474
ด่วนที่สุด
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ การมอบรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
ศธ 04258/7463
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7461
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7462
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7464,7465
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7468
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน
ศธ 04258/7469
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
ศธ 04258/7471
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประชุมพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื้อรองรับ Smart Card
ศธ 04258/7472
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง (รายชื่อดังแนบ) มอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/7446
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(พื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ) การวางผังและจัดทำผังเมืองรววมเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/7453
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ศธ 04258/7436
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสรต์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธํยมศึกษาปีที่ 3
ศธ 04258/7401
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศล,ละทายวิทยา ,ศิลาทองพิทยาสรรค์ การมอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559
ศธ 04258/7282
ปกติ
25 ต.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com