รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/53 6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558(70%)
ศธ 04258/008 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด
ศธ 04258/007 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/006 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/005 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2559
ศธ 04258/46 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา
ศธ 04258/45 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/44 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม , คำเตยวิทยา , เลิงนกทา , ศรีแก้วประชาสรรค์ , ห้องแซงวิทยาคม, เมืองกลางประชานุกูล , กำแมดขันติธรรมวิทยาคม , นาโปร่งประชาสรรค์ ,โพนงามพิทยาคาร, และโรงเรียน น้ำคำวิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/40 6 ม.ค. 2559 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559
ศธ 04258/43 6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/41 6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/30 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6118 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอภิวัฒน์ ศิโล เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/33 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง , โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม , โรงเรียนบึงมะลูวิทยา , โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทร์ ศรีสะเกษ โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/012 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ศธ 04258/6116,6117 6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ผอ.สพม.,ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูสายผู้สอน) ปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/27 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/29 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/22 6 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" การนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ศธ04258/20 6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง 66โรงเรียน) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2559
ศธ 04258/19 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความร่วมมือการดำเนินโครงการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติมโตของเด็ก อายุ ๕ - ๑๙ ปี
9236/2559 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ศธ04258/13 6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แจ้งอนุมัติงบประมาณเตรียมการรับเสด็จฯ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ)
ศธ 04258/6118 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 91 ราย เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/6126 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ทุนการศึกษาเสริมสมอง
ศธ04258/4 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/6139 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/6087 6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยหนี้สินครูในชั้นบังคับคดี
ศธ 04258/6138 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศธ 04258/6136 6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดตำแหน่งว่างจากการย้ายฯสพม.28ที่จะนำไปบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2558
ศธ 04258/6114,6115 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ผอ.สพม.,ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผอ.สพม. ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูสายผู้สอน)ตำแหน่งคืนเกษียณ ปี 2558 มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.28 ครั้งที่ 16/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ไปดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัด สพม.28
ศธ 04258/พิเศษ 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด ผอ.สพม.ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูสายผู้สอน)ตำแหน่งคืนเกษียณ ปี 2557 มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.28 ครั้งที่ 16/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ไปดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัด สพม.28
ศธ 04258/6127 30 ธ.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขุขันธ์ กำแพง กันทรลักษ์วิทยา เลิงนกทา ยโสธรพิทยาคม การเข้าค่ายพัฒนาภาาาอังกฤษเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปี 58
ศธ 04258/6130 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใน ม.อุบล โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปี 59
ศธ04258/2527 30 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ( กลุ่มเป้าหมาย ) การเข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/6120 30 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รร.โพนทันเจริญวิทย์, รร.สอนแก้วว่องไววิทยา, รร.กุดชุมวิทยาคม)
ศธ 04258.36/1374 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7ในรอบเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
ศธ 04258/6119 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศธ 04258/6077 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
ศธ 04258/6076 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง
ศธ 04258/6062 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ,ไกรภักดีวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 รายการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา
ศธ 04258/6064 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม, เขื่อนช้างวิทยาคาร, นครศรีลำดวนวิทยา, บัวเจริญวิทยา ,มัธยมบักดองวิทยา ,วรคุณอุปถัมภ์, และสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 รายการค่าวัสดุการพัฒนากระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมการฝึกทักษะประสบการณ์งานอาชีพตามแนวทางการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/6063 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, กำแพง,ขุขันธ์,สตรีสิริเกศ,มหาชนะชัยวิทยาคม,และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/6065 29 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนทรายมูลวิทยา เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
ศธ 04258/6035 28 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูทัศนศิลป์ ครูดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ศธ04258/6079 28 ธ.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ค้อวังวิทยาคม ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย คูซอดประชาสรรค์ เฉลิมพระเกียรติฯ สอนแก้วว่องไววิทยา ห้วยทับทันวิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา สตรีสิริเกศ การสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boost Camp )Teacher Training )
ศธ 04258/6060 28 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ศธ 04258/6008 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com