หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/4722
ปกติ
6 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร) การจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2561 [25 โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร]
04258/4730
ปกติ
6 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
20058/2561
ปกติ
6 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
ศธ 04258/4736
ปกติ
5 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
ศธ 04258/4697
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
ศธ 04258/4724
ปกติ
5 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
ศธ 04258/4716
ปกติ
5 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรการบริหารงานสารบรรณ และเทคนิคการบริหารงานธุรการ
ศธ 04258/4721
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ “การอบรมครู จัดการโครงสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
ที่ ศธ 04258.18/248
ปกติ
5 ก.ย. 2561 ศูนย์แนะแนว โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญครูแนะแนวและนักเรียน ม.3,ม.6 ร่วมงานแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ศธ 04258/4718
ปกติ
5 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ที่ ศธ 04258/ว4630
ปกติ
31 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, กันทรารมณ์ และโรงเรียนขุขันธ์ แจ้งแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ของปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ที่ ศธ 04258/ว4629
ปกติ
31 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................(รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3) แจ้งแนวทางการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ที่ ศธ 04258/ว4712
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ขอเชิญประชุม
ที่ ศธ 04258/ว4710
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต/ เลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุม
ที่ ศธ 04258/ว4709
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
04258/4626
ปกติ
4 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 40 มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
04258/4626
ปกติ
4 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 40 มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258.58/ว295
ปกติ
4 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดยโสธร สำรวจข้าราชการครูกลุ่มสาระการงานอาชีพในโรงเรียน
ศธ 04258/4704
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ
ศธ 04258/4677
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/4695
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,โนนค้อวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,ปรางค์กู่ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ที่ ศธ 04258/ว4575
ปกติ
29 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ห้วยทับทันวิทยาคม, โนนค้อวิทยาคม, กันทรลักษ์วิทยา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, และโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ติดตามการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและศูนย์อื่น (แก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อศูนย์พัฒนาฯ)
ศธ 04258/4679
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว4701
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561(30%)
ศธ 04258/4692
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4668
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/4657
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561
ศธ 04258/4656
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/4703
ปกติ
4 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4688
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/ว4702
ปกติ
4 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/4691
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม,คำเตยวิทยา,กระแชงวิทยา,บึงบูรพ์ และภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย
ศธ 04258/4700
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/4690
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4690
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4690
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ที่ ศธ 04258/4699
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
20020/2561
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา
20019/2561
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา
20018/2561
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา
ศธ 04258/4696
ปกติ
4 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคม,บัวเจริญวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,ปรางค์กู่,ห้วยทับทันวิทยาคม,น้ำคำวิทยา,ขุขันธ์,ประสานมิตรวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,โนนค้อวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ,คลีกลิ้งพัฒนาทร,ผักไหมวิทยานุกูล,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,กำแพง,กันทรารมณ์,สตรีสิริเกศ,พยุห์วิทยา,กระแชงวิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า,ละลมวิทยา,พอกพิทยาคมฯ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
พิเศษ
ปกติ
3 ก.ย. 2561 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/ว4689
ปกติ
3 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
04258/4636
ปกติ
3 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4664
ปกติ
3 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/4675
ด่วนที่สุด
3 ก.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ ศธ 04258/ว4646
ปกติ
3 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (44 โรงเรียน) การเข้าค่ายต้นแบบผู้นำยุวชนคนคุณธรรม ค่ายความดีที่อยากทำ (แก้ไข แจ้งโรงเรียนที่ต้องเข้าร่วม 44 โรงเรียน)
ศธ 04258/4673
ปกติ
3 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/4672
ปกติ
3 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ศธ 04258/4658
ปกติ
3 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com