รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5892 17 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ขอข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ04258/4899 17 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ 2559
ศธ 04258/5882 17 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/5885 17 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโณงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/5884 17 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย
ศธ 04258/5883 17 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย
ศธ 04258/5864 17 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักร์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5869 17 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ มัธยมโพนค้อ ละทายวิทยา ปรางค์กู่ และนครศรีลำดวนวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การนำเสนอผลงานการประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชาติ
ศธ 04258/5852 17 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกมหกรรมกีฬา อบจ.ศรีสะเกษ คัพ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2559
ศธ 04258/5871 17 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , กุดชุมวิทยาคม , ยโสธรพิทยาคม , ป่าติ้ววิทยา ,สมเด็จพระญาณสังวร ฯ , ค้อวังวิทยาคม , ราชประชานุเคราะห์ 28 , ศิลาทองพิทยาสรรค์ , และโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
ศธ 04258/5831 16 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
ศธ 04258/5836 16 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกาา 2558 "สอนเสริม เติมสุข"
ศธ04258/5844 15 ธ.ค. 2558 สพม. เขต 28 ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/5841,5842 15 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่และโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/5812 15 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2559
ศธ 04258/5818 15 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเทียบระดับกิจกรรมลูกเสือ
ศธ 04258/5793 15 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2559
ศธ 04258/5775 15 ธ.ค. 2558 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 6 โรงเรียน ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดูแลระบบ
ศธ 04258/5783 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่่วไปจัดการเรียนร่วม
ศธ 04258/5781 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/5786 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/5787 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ
ศธ 04258/5800 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/5778 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา ศรีรัตนวิทยา วรคุณอุปถัมภ์ ทรายมูลวิทยา และกุดชุมวิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/5780 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5788 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนคำเตยวิทยา ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 1
ศธ04258/5761 14 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 / 2558
ศธ 04258/5777 14 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5777 14 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอเชิญประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5774 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักภาพด้านการวัดและปริมาณผลทางการศึกษา
ศธ 04258/5773 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสมัครรางวัลประจำปี พ.ศ. 2559
ศธ 04258/5772 14 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กำแพง และจตุรภูมิพิทยาคาร การพัฒนาครูศิลปะ ครูดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการลดเรียน เพิ่มเวลารู้
9104/2558 13 ธ.ค. 2558 สพม 28 ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนทุกโรง แจ้งข้อมูลผลการสอบ CEFR เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ศธ04258/5770 13 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรง การสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ online สำหรับผู้ผ่านการสอบประเมินตามกรอบ CEFR
ศธ 04258/1769 12 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม แก้ไขวันที่ในการขอความอนุเคราะห์นักเรียนในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
ศธ04258/5762 11 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร
ศธ04258/5686 11 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%)
ศธ04258/5680 11 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2558 (30%)
ศธ 04258/5752 11 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
ศธ04258/5754 11 ธ.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู ( เพิ่มเติม )
ศธ 04258/5751 10 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๐๔๒๕๘/๕๗๔๙ 9 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ยางชุมน้อยพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กำแพง จตุรภูมิพิทยาคาร ตูมพิทยานุสรณ์ กุดชุมวิทยาคม สอนแก้วว่องไววิทยา โพนทันเจริญวิทย์ การสำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ 04258/5729 9 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,โนนกระสังวิทยาคม,นาโปร่งประชาสรรค์,โพนงามพิทยาคาร การจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2559
ศธ04258/5734 9 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(12 โรงเรียน) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
9090/2558 9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ขุขันธ์ ห้วยทับทันวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ คูซอดประชาสรรค์ ยโสธรพิทยาคม กู่จานวิทยาคม สอนแก้วว่องไววิทยา ห้องแซงวิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เลิงนกทา มหาชนะชัยวิทยาคม โพนทันเจริญวิทย์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาครูภาษาอังกฤษ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ชั้นเรียน
9089/2558 9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรง ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
9088/2558 9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
9087/2558 9 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภราษาอังกฤษสำหรับครู
ศธ04258/5732 9 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) การอบรมโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วาระ 8 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) โรงเรียนในสังกัด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com