รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5618 3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด
ศธ 04258/5617 3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5616 3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5613 3 ธ.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2558
ศธ ๐๔๒๕๘/ 5620 2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ศธ 04258/5612 2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง
ศธ 04258/5615 2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุงานก่อสร้าง
ศธ 04258/5642 2 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัดยโสธร
ศธ04258/5607 2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุรินทร์
ศธ04258/5607 2 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู กรณีจำเป็นเร่งด่วน
ศธ04258/5592 1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศธ04258/5585 1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
ศธ04258/5611 1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบููรณาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
ศธ 04258/5606 1 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามคำสั่งที่แนบ) การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ศธ04258/5610 1 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจวามต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐ
ศธ 04258/5558,5561 1 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ศธ ๐๔๒๕๘/๕๕๕๖ 1 ธ.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต ๒๘ เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียน นำส่งนวัตกรรมครูคณิตศาสตร์และข้อสอบอิงมาตรฐานที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA Liked
ศธ 04258/5578 30 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5566 30 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5564 30 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน ดังเอกสารแนบ ขอเชิญประชุมและส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ศธ 04258/5555 30 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ศธ04258/5551 27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอสำเนาบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(MOU)
ศธ 04258/5541 27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๕ เรื่อง
ศธ04258/5549 27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือดกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/5548 27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประสานและรวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5491 27 พ.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C
ศธ 04258/5522 27 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเขียนจดหมายประกวดชิงรางวัล
ศธ04258/5503 25 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู่้อำนวยการโรงวเรียนไกรภักดีวิทยาคม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ศธ 04258/5521 25 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
ศธ04258/5517 25 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วมการอบรมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว
ศธ 04258/5508 25 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/5474 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,บึงมะลูวิทยา และ ประสานมิตรวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงาน
ศธ 04258/5441 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/5501 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ตูมพิทยานุสรณ์,ส้มป่อยพิทยาคม, มัธยมบักดองวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,พยุห์วิทยา,น้ำคำวิทยา,โนนค้อวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม, ห้วยทับทันวิทยาคม,เลิงนกทา แก้ไขคำสั่งชำนาญการและคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/5500 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอบริจาคของขวัญเพื่อมอบในงานปีใหม่ผฤูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนรักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ0258/5489 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีมอบบ้านโครงการบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธัวาคม 2558
ศธ 04258/5475 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปจำนวนตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดสุรินทร์
ศธ04258/5477 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังเหตุนักเรียนประพฤติไม่เหมาะสม
ศธ04258/5481 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง
ศธ04258/5468 24 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ 04258/5478 23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และกระแชงวิทยา แต่งตั้งวิทยากรการอบรม
ศธ 04258/5478 23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ยางชุมน้อยพิทยาคม, ปรางค์กู่, นครศรีลำดวนวิทยา และบึงมะลูวิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ04258/5471 23 พ.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนเพื่อใช้ในการนิเทศติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ04258/5360 23 พ.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมและต้อนรับการติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ04258/5359 23 พ.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนกำแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ) ขอเชิญร่วมกิจกรรมและต้อนรับการติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ศธ 04258/5447 23 พ.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวรใกล้เคียงสถานศึกษา" (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5466 23 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา โนนค้อวิทยาคม ยางชุมน้อยพิทยาคม และโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/5456 23 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีแนบ ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ คืน กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน (โรงเรียนเลิงนกทา, โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา)
ศธ 04258/5463 23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ศธ 04258/5268 23 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมโครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com