หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/6558
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) โครงการประกวด"หุ่นไล่กา"ในแปลงนาอินทรีย์"
ศธ 04258/6528
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , ศรีแก้วประชาสรรค์ , โนนกระสังวิทยาคม และโรงเรียนค้อวังวิทยาคม แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/6554
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6555
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6543
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6544
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 042588/6545,6546
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6562
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การเตรียมการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ศธ 04258/6549
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6551
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6547,6548
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 042588/6513
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ตุฒพิทยานุสรณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ยางชุมน้อยพิทยาคม ห้วยทับทันวิทยาคม ปรางค์กู่ กันทรลักษ์วิทยา และ สตรีสิริเกศ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งว่าง) ไปกำหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/6532
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือตำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงอันดับ
ศธ 04258/6536
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยาและผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/6523
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และมัธยมบักดองวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 (ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ที่ ศธ 04258/6527
ปกติ
14 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/6530
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/6535
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การคัดเลือกบุคคลดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3
ศธ 04258/6535
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3
ศธ04258/6494
ปกติ
13 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน(ดังรายชื่อที่แนบ) การจัดงาน Lab Schools ก้าวไกล สานฝัน สู่สากล ระดับภูมิภาค
ศธ 04258/6529
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2560 (ปีที่ 6)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
13 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพม.28 โดยอนุมัติ กศจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
ศธ 04258/6520
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6519
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6518
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/ว6487
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนหน่วยเบิก) การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน
ศธ04258/6521
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A:Empower Active Citizen
ศธ04258/6522
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดสุนทรพจน์เทิดประเกียรติ ครั้งที่ 2 ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีทรงครองราชย์
ศธ 04258/6442
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/6500,6501
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6499
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6498
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การขออนุญาตไปราขการ
ศธ 04258/6504
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6496,6497
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6492
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/ว6509
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ (13 โรงเรียน) การประกาศใช้ระเบียบกองทุนสานพลังประชารัฐ โงเรียนประชารัฐ และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
ศธ 04258/6483
ปกติ
12 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ศธ 04258/6488
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา,โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,โรงเรียนบัวน้อยวิทยา ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2559
ศธ 04258/6502
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อหน้า 55-58) สพม.28 การสมัครเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp
พิเศษ/2559
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2559 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูภาษาอังกฤษทุกคน ข้อมูลผลสอบ CEFR สำหรับครูที่มีสิทธิ์สมครอบรม Boot camp ปี 59
ศธ ๐๔๒๕๘/๖๔๘๙
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน แจ้งการเปลี่ยนแปลง เกณฑ์การประเมิน กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ 04258/6478
ด่วนที่สุด
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มการเงินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 58 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 (ค่าพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ)
ศธ 04258/6469
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งข้อมูลพื้นที่เสียงโรคไข้เลือดออกจากรายงานพยากรณ์โรคปี 2559 และร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของเครือข่าย
ศธ 04258/6477
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6463
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6379,6380
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6465
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6464
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6463
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6467
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com