หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6466
ปกติ
9 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโยสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6451
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6450
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้องวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6438
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6436
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6435
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6438
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6454
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ข้าราชการครูไปสัมมนาการปฏิรูประบบการเรียนรู้อบรมวิทยากรผู้นำนันทนาการและการบันเทิงในกองลูกเสือ
ศธ 04258/ว6455
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา , ศิลาทองพิทยาสรรค์ และโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร แจ้งโอนเงินค่าใช้าจ่ายในการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/6449
ปกติ
8 ก.ย. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอความร่วมมือการเตรียมพร้อมสำหรับรับการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศธ04258/6368
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ศธ04258/6445
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559
ศธ 04258/6482
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2559
ศธ 04258/6410
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6428
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6425
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6409
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6411,6427
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6407,6406
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6408
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6443
ด่วน
8 ก.ย. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/6433
ปกติ
8 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับใช้ในการนำเสนอผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ปีการศปึกษา 2558
ศธ 04258/6441
ด่วนมาก
8 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ ศธ 04258/ว6418
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร จำนวน 10 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/ว6417
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 19 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/6423
ปกติ
7 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/6430
ปกติ
7 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ขออนุญาตนำลูกเสือ - เนตรนารี เข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ศธ 04258/6428
ด่วนที่สุด
7 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การลดธงลงครึ่งเสา
ศธ ๐๔๒๕๘.๑๑ / ว ๗๒๒
ปกติ
7 ก.ย. 2559 ร.ร.กันทรารมณ์ ผอ.โรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมประกวดสื่อ นวัตกรรมของครู และน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์นักเรียน
ศธ 04258/6422
ด่วนที่สุด
7 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/6419
ด่วนที่สุด
7 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศธ 04258/6401
ปกติ
7 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2560
ศธ 04258/6392
ปกติ
6 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่, ขอความอนุเคราะห์วิทยากร และการคัดเลือกนักเรียนฯ รับทุนการศึกษา
ศธ 04258/6391
ปกติ
6 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2559
ศธ 04258/6403
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุญาตให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 5 ณ ประเทศมาเลเซีย (5 ASEAN Scout Jamboree 2016,Malaysia)
ศธ04258/6400
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,กระแชงวิทยา,บัวเจริญวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า,มัธยมบักดองวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,ศิลาทองวิทยาสรรค์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็ม(STEMducation)
ศธ 04258/6399
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การประชุมปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 "นักคิดติดปีก Offbeat Creating " Create & leorn together
ศธ 042585/6369
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม , ทรายมูลวิทยา , มัธยมโพนค้อ, โนนค้อวิทยาคม และโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานสถานศึกษา
ศธ04258/6897
ด่วนมาก
6 ก.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จำนวน 63 โรงเรียน) ขอเชิญประชุม
12054/2559
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2559 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แบบสำรวจ เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ศธ 04258/6395
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา,ขุขันธ์,สวงษ์วิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร โครงการฝึกอบรม "ขบวนการก่อการดี เยาวชนคนดีศรีสะเกษ" ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/6396
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, บึงละมูวิทยา, ละทายวิทยา โครงการฝึกอบรม "ขบวนการก่อการดี เยาวชนคนดีศรีสะเกษ" ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/6383
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/6374,6375,6376
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6372
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขอนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6371
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6370
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
LT 04258/6385
ปกติ
6 ก.ย. 2559 สพม.28กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (คณะกรรมการประเมิน) ขอเชิญคณะกรรมการประชุมสัมมนาเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/6384
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูล DLIT และ DLTV
ศธ 04258/6361
ปกติ
5 ก.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com