รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
พิเศษ 9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2
ศธ04258/5091 9 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด)
พิเศษ 9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2559
ศธ04258/5092 9 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, โรงเรียนกำแพง, โรงเรียนเลิงนกทา)
พิเศษ 9 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8909/2558 6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/5083 6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ทรงพระพรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิิ่งสินตน ครั้งที่ 8"
ศธ 04258/5078 6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO IESO
ศธ 04258/5077 6 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/5029 6 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551
ศธ 04258/5052 5 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ, ศรีสะเกษวิทยาลัย และกำแพง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559(งบผูกพันเดิม) รายการค่าก่อสร้าง
ศธ 04258/5074 5 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/5073 5 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/5072 5 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา)
พิเศษ 5 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การจัดแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015)
ศธ 04258/5045 5 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด สพม.28
ศธ 04258/5044 5 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5043 5 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5042 5 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ศธ04258/5054 5 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความเคราะห์
ศธ 04258/5017 5 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
ศธ04258/5051 5 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ศธ04258/5048 5 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8
ศธ04258/5047 4 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน ในโครงการ DLIT
ศธ04258/5024 4 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การป้องกันลัทธิฝ่าหลุนกงเข้าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา
ศธ04258/5026 4 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศธ 04258/4977 4 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การพิจารณากำหนดวัดหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ศธ 04258/5014 4 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
วาระ 4 พ.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) รร.ในสังกัด วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2558
ศธ04258/5002 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
8884/2558 3 พ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/4974 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ04258/5000 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ04258/4994 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานพระเกียรติฯปั้นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
ศธ04258/4995 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วงลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
ศธ04258/4993 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
ศธ 04258/4989 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ศธ04258/4992 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสารสนเทศ
ศธ 04258/4953 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เสนอรายชื่อครูเป็นกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4971 3 พ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
ศธ 04258/4988 3 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร นาโปร่งประชาสรรค์ โนนกระสังวิทยาคม และสวงษ์วิทยาคม การจัดสรรงบประมาณบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558
ศธ 04258/4987 3 พ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ บัวเจริญวิทยา น้ำคำวิทยาคม บุ่งค้าวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558
ศธ 04258/4964 30 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลอัตราว่าง
ศธ04258/4944 29 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้ส่งแนการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4933 29 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จำนวน 17 โรงเรียน) แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ 04258/4918 28 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558
ศธ 04258/4925 28 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
พิเศษ 28 ต.ค. 2558 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทกโรง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ศธ 04258/4898 28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4916 28 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การสั่งจองที่ระลึก งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com