รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/4487 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ศธ04258/4481 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่าO-NET A-NET GAT PAT
ศธ04258/4478 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอเลื่อนการประชุมการดำเนินการกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ศธ04258/4472 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 16
ศธ04258/4474 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ศธ04258/4469 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการโอโมสานฝัน สนร้างอนาคตที่สดใส
ศธ 04258/4464 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การมอบอำนาจการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/4466 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศธ 04258/4468 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
ศธ 04258/4453 25 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558
ศธ 042582/4448 24 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพม.28 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
ศธ04258/4471 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานอบรมโครางการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/4437 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
ที่ ศธ 04258/4457 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ และ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โครงการประชุมปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล IOP สำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 -ม.6 ที่่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อในรูปแบบทวิศึกษา" ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4442 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกค่าใช้จ่ายเครื่องแต่งกายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่ ศธ 04258/4465 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04275/ว410 23 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร โครงการประชุมปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล (individual Occupational Plan : IOP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ ในรูปแบบทวีศึกษา" ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4414 22 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งครูเข้าประชุมสมัมนาเรื่้องการการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา(STEM Education in Classrom)
ศธ 0425/4438 22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโีรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 0425/4408 22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 0425/4431 22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา และโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงเรียน/นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
ศธ0425/4426 22 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตังอย่างต้นแบบ ประจำปี 2558
ศธ๐๔๒๕๘/๔๔๒๗ 22 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้าฯและ ผอ.โรงเรียนสิริรเกศ น้อมเกล้า เปลี่ยนแปลงปฏิทินการนิเทศ กำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04258/4007 21 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการ
ที่ ศธ 04258/4006 21 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4419 21 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียนดังแนบ ขอเชิญประชุมและส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ศธ 04258/4407 21 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทุกโรงเรียน ขอข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศะ04258/4398 19 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(ที่ได้รีบงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน) การเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
พิเศษ 18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม, นาโปร่งประชาสรรค์, ศรีแก้วประชาสรรค์,ห้องแซงวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล และน้ำคำวิทยาคม ยกเลิกการเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม) ด้วย สพม.28 ได้รับการประสานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า สำหรับกลุ่มโรงเรียนที่ได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมตามที่แนบนี้ ไม่ต้องเข้ารับมอบเกียรติบัตรในรอบวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึ่งจะมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มเพิ่มเติมในครั้งต่อไป และแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกทีค่ะ
ศธ04258/4396 18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วนูปถัมภ์ อนุญาติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/4399 18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 16
ศธ04258/4389 18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำเยาวชน
ศธ04258/4390 18 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและสตรี กิจกรรมการร่วมคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAPPIONSHIP 2016 ระดับจังหวัด
ศธ 0032.007/4148 18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายวฤหัส รุ่งเรือง ครูชำนาญการ โรงเรียนกระแชงวิทยา ขอเชิญเป็นวิทยากร
ศธ 04258/4393 18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กร และรายการต้นแบบด้านนิยม จังหวัดศรีสะเกษ
- 18 ก.ย. 2558 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด
บันทึกข้อความ 18 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, ศรีสะเกษวิทยาลัย และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4387 17 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศธ04258/4386 17 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, เลิงนกทา, ยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้าง
ศธ04258/4380 17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรมฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
ศธ 04258/4371 17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การยกเว้นการผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ศธ 04258/4370 17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ศธ04258/4376 17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,กำแพง,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,โพนทันเจริญวิทย์,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,ตูมพิทนายุสรณ์,จตุรภูมิพิทยาคาร การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้'
ศธ04258/4365 17 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชือเสี่ยงมาสู่ประเทศชาติ
ศธ 04258/4363 16 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การสำรวจจำนวนเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/4364 16 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนกำแพง , โรงเรียนประสานมิตรวิทยา , โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนละทายวิทยา ขอเชิญชวนร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
พิเศษ 16 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) กลุ่มเพิ่มเติม สพม.28 ได้ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมงานไปที่ผู้จัดงานเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือสอบถามรายละเอียดให้ประสานโดยตรงไปที่ผู้จัดงาน
8635/2558 16 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ศธ 04258/4325 15 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง
ศธ 04258/4337 14 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งชุมนุม/ชมรมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com