รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4214 8 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, มัธยมบักดองวิทยา, ยโสธรพิทยาคม และสมเด็จพระญาณสังวรฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาการติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ 04258/4257 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/4256 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4255 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4254 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2558
ศธ 04258/4203 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะทำงานการอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS : Secondary Grading system)
ศธ04258/4086 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การจัดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข่งองค์กรสภานักเรียน หลักสูตรผู้นำสันทนาการ"
ศธ 04258/4266 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทุกศูนย์ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวบรวมผลและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกศูนย์
ศธ 04258/4201 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/4200 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการและผลงาน Project Based
ศธ 04258/4235,4236 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4253,4252,4250,4258 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา บัวน้อยวิทยา กระแชงวิทยาและโรงเรียนบึงบูรพ์ การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/4267 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4263 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เฉพาะจังฟวัดศรีสะเกษ อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System
ศธ 04258/4245 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "ครึ่งทางศตวรรษก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง"(Next steps : The second Half of Decade of Action For Road safety 2015 - 2020)
ศธ 04258/4246 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ ศธ 04258/4204 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานและเลขากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด เชิญประชุมสัมมนาติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ04258/4244 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผ้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ทุ่งไชยวิทยาฯ,และโรงเรียนกำแพง ขอแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินผลการดำเนินงานและกิจกรรมโรงการทรูปลูกปัญญาประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4241 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อตกลง Obec Line สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขค 28
ศธ 04258/4243 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการครูฯที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556-วันที่ 30 กันยายน 2557
ศธ 04258/4239 6 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่ยังไม่รายงาน) รายงานผล GPA ปี2557 โรงเรียนขนาดเล้กที่ยังไม่รายงาน
ศธ04258/4232 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ศธ 5400/5217 4 ก.ย. 2558 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่งานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ปี 2558
ศธ04258/4231 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกำรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เ)ลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี
ศธ 04258/พิเศษ 4 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.58 - 4 ก.ย.58)
ศธ04258/4228 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ
ศธ04258/4215 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
ศธ04258/4214 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/4207 4 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/4224 4 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/พิเศษ 3 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และกลุ่มโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/4188 3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4190 3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ศธ 04258/4192 3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา
8571/2558 3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559
8570/2558 3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การขอทุนอุดหนุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
8569/2558 3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558
ศธ 04258/4178 3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนททุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ศธ 04258/4179 3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนททุกโรงเรียนในสังกัด ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
ศธ 04258/4156 3 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครูผู้ช่วย
ศธ 04258/4174 3 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) การตรวจเยี่ยมโรงเรียน/นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
ศธ 04258/4095 3 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 (แก้ไข)
8563/2558 3 ก.ย. 2558 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาาาจีน ของศูนย์โรงเรียนปรางค์กู่
ศธ 04258/4154 2 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2558
ศธ04258/4176 2 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธนนมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/4180 2 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,กู่จานวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา การประชุมวิชาการระดับชาติ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2558"
ศธ04258/4170 2 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ"เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2558
ศธ04258/4171 2 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต 28 เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียน นำเอกสารมาตรฐาน ตัวชี้วัดฯ มาประกอบการฝึกเขียนข้อสอบและผล O-Net ของโรงเรียน ปี 2557
ศธ 04258/4158 1 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
ศธ 04258/4150 1 ก.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558"
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com