รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3792 14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ขอเชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ศธ04258/3789 14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้ออำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ 04258/3810 14 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนสวงษืวิทยาคม การตรวจประเมินสถานศึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุราในโรงเรียนเป้าหมาย
ศธ 04258/3799 14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ "108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
- 14 ส.ค. 2558 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ศธ 04258/3798 14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมขยายผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประขาธิปไตย (คู่มือ ๔ ช่วงชั้น)
ที่ ศธ 04258/3801 14 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี (ปีการศึกษา 2558-2572)
ศธ 04258/3800 14 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 38 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
ศธ04258/3775 14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2559
ศธ04258/3778 14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) ขอเชิญอบรมมหกรรม อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/3773 14 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ
ศธ 04258/3779 13 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น การประกวดนิทรรศการจีน-ญี่ปุ่น
ศธ 04258/3756 13 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการใช้เครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี
ศธ 04258/3768 13 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,ห้วยทับทันวิทยาคม, ผักไหมวิทยานุกูล โครงการปฏิรุปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/3763 11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจขำปี 2558
ศธ 04258/3762 11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (7 โรงเรียน ) จัดการอบรม"โรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้ม Intensive School ) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณาภาพ
ศธ 04258/3762 11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
ศธ 04258/3726 11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้้ จำนวน 16 ราย การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/3733 11 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางชณุตพร ทัดเทียม การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/3725 11 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจ้างงาน(Organizer)งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ศธ04258/3741 11 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยา,พยุห์วิทยา,กำแพง,นครศรีลำดวนวิทยา,ป่าติ้ววิทยา,คำเขื่อนแก้วฯ,สอนแก้วว่อวไววิทยา, แจ้งผลการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558
ศธ๐๔๒๕๘/๓๗๓๙ 11 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมและ ผอ.โรงเรียนขุขันธ์ มอบเกียรติบัตรประธาน จัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ศธ04258/3738 11 ส.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน มอบเกียรติบัตรจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ศธ 04258/3663 10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) อบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะและมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CEFR)
ศธ 04258/3722 10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722 10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722 10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรีนศรีแก้วประชาสรรค์ ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722 10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3722 10 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรีนป่าติ้ววิทยา ส่งแบบนิเทศ ติดตามและประเมินคุรภาพโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ จาก สมศ
ศธ 04258/3669 10 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการกลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/3681 10 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558
ศธ04258/3721 10 ส.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษาญึ่ปุ่น
ศธ 04258/3662 7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) 71 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2556
ศธ 04258/3703 7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้ เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 และงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศธ 04258/3720 7 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า , โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกีตรติ " BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ "
ศธ 04258/พิเศษ 7 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูฯที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (รอบ 1 อาทิตย์ ข้อมูล ณ 7 ส.ค.58)
ศธ 04258/3702 7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/3690 7 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม การติดตามงาน และเยี่ยมเยาวชนได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/3695 7 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (การเล่านิทาน,การแสดงละครสั้น)
ศธ04258/3696 7 ส.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28/ ทุกโรง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปี่น
8369/2558 6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม อันเกิดจากฝนหนัก
ศธ 04258/3657 6 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/3653 6 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ส่งคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
ศธ 04258/3677 6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอเชิญเป็นวิทยากร
ศธ 04258/3671 6 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/3675 6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/3652 6 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,กำแพง,บึงมะลูวิทยา ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียน
8362/2558 6 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการสพม2 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ) การอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3650 5 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แก้ไขรายการกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3563 5 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E - Clip สู่ประชาคมอาเซียน (แก้ไขเพิ่มเติม)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com