รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
8303/2558 28 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/3473 28 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3453 27 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ที่ ศธ 04258/3434 27 ก.ค. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (1เมษายน 2558)
ศธ 04258/3445 25 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานกลุ่มกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มทั้จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวบรวมผลและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มกิจกรรมทั้งจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
ศธ 05258/3408 24 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดยโสธร คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ๐๔๒๕๘/2558 24 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ04258/3430 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การคคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3426 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ส่งสิ่งสนับสนุนรณรงค์ "ฟันสะอาด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 18 กรกฎาคม 2558
พิเศษ/2558 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,มหาชนะชัย,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ศิลาทองฯห้องแซงฯ,สอนแก้วฯ,ตระกูลประเทืองฯ,สิริเกศน้อมเกล้า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศธ 04258/3441 24 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งวิทยากรป้องกันยาเสพติดจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/พิเศษ 24 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (รอบเดือน กรกฎาคม 2558 ข้อมูล ณ วันุศุกร์ที่ 24 ก.ค.58)
ศธ 04258/3436 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจ กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/3409 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
8287/2558 24 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ศธ 04258/3366 24 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/พิเศษ 23 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาทีมวิทยากรด้านวัดผลการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ04258/3403 23 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด เสรื่อง การนำยตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟูและการประเมินผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ศธ04258/3401 23 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 23 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3380 23 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ"63 พรรษามหาวิชิราลงภรณ์"และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา"12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"
ศธ 04258/3241 22 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/3381 22 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศธ 04258/3364 22 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559
8272/2558 22 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร แจ้งบัญชีรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
ศธ 04258/3374 22 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/3372 22 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) ปี 2558
ศธ 04258/3370 22 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูสายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2558
ศธ 04258/3355 22 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3356 22 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและประธานกลุ่มโรงเรียนในพระราชดำริ สังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3301 22 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบฟอร์มร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3358 21 ก.ค. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศธ 04258/3339 21 ก.ค. 2558 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศธ 04258/3360 21 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม และโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3340 21 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด (ในเขตพื้นที่บริการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2) ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
พิเศษ 21 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส..จ.ยส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ศธ 04258/3351 21 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ศธ 04258/3349 21 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558
ศธ04258/3348 20 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) สำรวจสถานศึกษาที่มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
ศธ04258/3312 20 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เชิญประชุมสัมนา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครูในโครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ 20 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี แบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราขการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ04258/3318 20 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระยะที่สอง
ศธ 04258/3311 17 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ศธ 04258/3145 17 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส.
ศธ 04258/พิเศษ 17 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/3307 17 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร แก้ไขกำหนดดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3300 17 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
ศธ 04258/3303 17 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการนำ Asean Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเขตพื้นที่
ศธ 04258/3304 17 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ศธ 04258/3306 17 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูดนตรี ประจำปีงบประมาณ 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com