หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4834
ปกติ
15 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน
ศธ 04258/4521
ปกติ
15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ศธ 04258/4875
ปกติ
15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/4872
ด่วนที่สุด
15 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนมัธยมโพนค้อ การจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ศธ 04258/4862
ปกติ
14 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนค้อวังวิทยาคมและโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การนำความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สู่ชั้นเรียน
ศธ 04258/4859
ปกติ
14 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.28 ทุกโรงเรียน ประกาศญัตติการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4859
ปกติ
14 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์และโรงเรียนขุขันธ์ การฝึกอบรมรายงานข่าวภาษาอังกฤษและตัดต่อเพื่อการนำเสนอ (EP/MEP Juior Report 2016)
ศธ 04258/4855
ปกติ
14 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,กำแพง,ส้มป่อยพิทยาคม,ขุขันธ์,ปรางค์กู่และกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4835
ปกติ
14 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ข้าราชการครูขอลาป่วย (นายพลพัทธชัย งามแสง )
ศธ04258/4849
ปกติ
14 ก.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ พยุห์วิทยา ขุขันธ์ กำแพง ห้วยทับวิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา ยโสธรพิทยาคม คำเตยวิทยา เลิงนกทา ค้อวังวิทยาคม กุดชุมวิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มหาชนะชัยวิทยาคม การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ประเมินทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ศธ 04258/4833
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
LT 04258/4831,4832
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4825
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4826
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4828
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4827
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4822,4823,4824
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4821
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
11227/2559
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประชาสัมพันธ์การขอรับอัตราบรรจุครูสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ( จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา )
ศธ 04258 /4749
ปกติ
13 ก.ค. 2559 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน
ศธ 04258/4512,4509
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4803,4804
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4802
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4799,4801
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4798
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4795
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4796,4797
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนยวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพะสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
11218/2559
ปกติ
13 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) ระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/2925
ปกติ
12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4784
ปกติ
12 ก.ค. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ( ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 28 )
ศธ 04258/4817
ปกติ
12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,มัธยมบักดองและโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4777
ปกติ
12 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน ๔ เรื่อง
ศธ 04258/4590
ปกติ
12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติมรายชื่อ)
ศธ 04258/4521
ปกติ
12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/4812
ปกติ
12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในฝัน ของกรรมการคณะที่ 23
ศธ 04258/4812
ปกติ
12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในฝัน ของกรรมการคณะที่ 23
ศธ 04258/4811
ปกติ
12 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 4808/2559
ปกติ
12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือน กรกฎาคม 2559
ศธ 04258/4805
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนในฝัน ทั้ง 32 โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
ศธ04258/4780
ปกติ
12 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเชิญอนุโมทนาถวายผ้าพระราชทาน ประจำปี 2559
ศธ 04258/4771
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล รายงานผลการคัดเลือก Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
ศธ 04258/4789
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสหวิทยาเขตและเลขาฯสหวิทยาเขต สังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 8 สหวิทยาเขต เชิญประชุมจัดกิจกรรมอาเซียน ปี 2559
11201/2559
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/4733
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ข้าราชการครูขออนุญาตลากิจส่วนตัว (นายไสว ผาสุข)
ศธ 04258/4732
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว (นายเยี่ยม ธรรมบุตร)
ศธ 04258/4699
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ข้าราชการครูขอลาป่วย (นายสุระคติ ทองคำ)
ศธ 04258/4760
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/4774
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4776
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4773
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com