หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4775
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4525
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4861
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ศธ04258/4765
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยกความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้... รายละเอียดตำแหน่งว่างที่นำไปเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯครั้งที่ 2/2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีโสธร สพม.28 (ชั้น3)
ศธ04258/4766
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ04258/4767
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ04258/4768
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัตืงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยกความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ04258/4769
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558 ในระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียยในสังกัด (ตามรายชื่อโรงเรียนดังแนบ) รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559)
พิเศษ
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งนัดหมาย (เพิ่มเติม) โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ เวียดนาม
ศธ 04258/4738
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4757,4758
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังสร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4739,4740
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4736,4737
ปกติ
11 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4752
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพงทุกแห่ง ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/4738
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/4705
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปาระจำปี 2559
ศธ 04258/4755
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง (รายชื่อดังแนบ) ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ศธ 04258/4636
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ศรีรัตนวิทยา,ทุ่งไชยวิทยาฯ,เลิงนกทา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศธ 04258/4590
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ04258/4741
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ศธ 04258/4
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา , ภูมิซรอลวิทยา , มัธยมบักดองวิทยา , ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , ละลมวิทยา หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560
ศธ 04258/4734
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การประชุมปฎิบัติการ "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย"
ศธ 04258/4710
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4711,4712
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4682
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4686
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4697
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4696
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4695
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4694
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4692
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4689
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4660
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,บัวน้อยวิทยา,สวงษ์วิทยาคมและคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งปฏิทินการรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป (กรณีการประเมินซ้ำ) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/4687
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4679,4680
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4657
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ(แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/4727
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเปฯกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/4727
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะอังกฤษเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/4725
ปกติ
8 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/4590
ปกติ
7 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(เพิ่มเติม)
ศธ04258/4648
ด่วนที่สุด
7 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศธ04258/4705
ด่วนที่สุด
7 ก.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(บัญชีรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายหนังสือ) การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศธ 04258/4693
ปกติ
7 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาคัดเลือกส่งประวัติและผลงานเด็กดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4688
ด่วนที่สุด
7 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนศรีรัตนวิทยา , โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม , โรงเรียนกำแพง , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนภูมิสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เลื่อนกำหนดการ โครงการ "ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ พบนักเรียนหน้าเสาธง"
ศธ 04258/4707
ปกติ
7 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (รุ่นที่ 3)
ศธ 04258/4691
ปกติ
7 ก.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
ศธ 04258/4672
ปกติ
7 ก.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้สอบแข่งขันได้..ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/4700
ด่วนที่สุด
7 ก.ค. 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งแก้ไข ปรับปรุงเอกสาร ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รร.มหาชนะชัยวิทยาคม)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com