หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4569
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 (แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุม)
ศธ 04258/4557
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/4420
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาการดำเนินการทางวินัย
04258/4545
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4543
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4546
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4549
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4555
ปกติ
28 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561
04258/4551
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4552
ปกติ
28 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/ว4550
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศธ04258/4528
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561
ศธ04258/4542
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ศธ04258/4526
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%) [ทุกโรงเรียน]
ศธ04258/4541
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการ
ศธ 04258/4544
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ข้าราชการครูช่วยราชการ
04258/4490
ปกติ
27 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4484
ปกติ
27 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4483
ปกติ
27 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
02458/4485
ปกติ
27 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4525
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จำนวน 7 โรงเรียน) การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 20
ศธ 04258/4532
ปกติ
27 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4538
ปกติ
27 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว4537
ปกติ
27 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/4524
ปกติ
24 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ารใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนจำนวน 951 แห่ง
ศธ 04258/ว4533
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
ศธ 04258/4523
ปกติ
24 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ ศธ 04258/ว4531
ปกติ
24 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศธ 04258/4527
ปกติ
24 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ศธ 04258/4522
ปกติ
24 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ศธ 04258/1650
ปกติ
24 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4505
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การจัด Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ระดับประเทศ และพิธีมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว4519
ปกติ
23 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ศธ 04258/4513
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จัดให้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน ปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน
ศธ 04258/4518
ปกติ
23 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับจังหวัด
ศธ 04258/ว4516
ปกติ
23 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การจัดทำข้อมูลตัวอย่างการดำเนินที่ประสบผลสำเร็จและ/หรือที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่
ที่ ศธ 04258/4514
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับเขตตรวจราชการ
ที่ ศธ 04258/ว4512
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล (SGS)
ที่ ศธ 04258/ว4511
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, เลิงนกทา และโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน
ศธ 04258/4504
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การทำแบบทดสอบ Psytech GeneSys Online ตามโครงการ ICT Talent ครั้งที่ 1
ศธ 04258/4508
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , ตระกูลประเทืองวิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , กู่จานวิทยาคม , สมเด็จพระญาณสังวรในสังฆราชูปถัมภ์ , ค้อวังวิทยาคม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตคิดบวกรวมพลังต้านภัยยาเสพติด
ศธ 04258/4503
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม การขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/ว4501
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
ศธ 04258/ว4500
ปกติ
23 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว4491
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร (ด้านคนดี) “กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี 2561
ศธ 04258/4490
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4485
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4484
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4483
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4471
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com