รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2005 12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,กำแพง,สิริเกศน้อมเกล้า,มัธยมบักดองวิทยา,กันทรารมย์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษ (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/2008 12 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและหลักฐานการจบการศึกษา
ศธ04258/1999 12 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/1692 11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 12 ประการ โดยใช้รูปแบบการจัดทำโครงงาน
ศธ 04258/2001 11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งข้อมูลผลการเรียเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1991 11 พ.ค 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ ยโสธรพิทยาคม แต่งตั้งสนามสอบ กรรมการดำเนินการสอบและขอความอนุเคราะห์สถานที่สอบวัดประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ปี ๒๕๕๘
ศธ04258/1996 11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/1995 11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/1994 11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอใช้อาคารสถานที่
ศธ04258/1993 11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอใช้อาคารสถานที่
ศธ 04258/1992 11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 (Data Management Center DMC)
ศธ 04258/1981 11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งกำหนดการเข้าสอบวัดประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ปี 2558
ศธ 04258/1987 11 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์ การประมวลผลข้อมูลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1985 11 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)
ศธ 04258/1978 11 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับการประเมินความพร้อมตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร EP/MEP ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/1979 8 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2558
ศธ 04258/1966 8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5(NACC integrity Awards)
ศธ 04258/1929 8 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอผลงานเข้ารับการสรรหาเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/1954 8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การสรรหารครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/1955 8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การสรรหารครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/1956 8 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การสรรหารครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ04258/1939 7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนเลิงนกทา)
ศธ 04258/1938 7 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ04258/1942 7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้า ของ สกสค
ศธ04258/1944 7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ หนังสือเล่มโปรดของฉัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/1914 7 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขเพ่ิมเติม)
7676/2558 6 พ.ค 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ครูภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ศธ 04258/1928 6 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 เยาวชนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด"รางวัลสำหรับคนปลุกสังคม "หัวใจโพธิสัตว์"
ศธ 04258/1930 6 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ
7675/2558 6 พ.ค 2558 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) โรงเรียนในสังกัด สพม.28 แบบกรอกข้อมูลรายบุคคล สำหรับครูภาษาอังกฤษ ที่เข้าอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ศธ04258/1914 6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1885 6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน 32 แห่งดังแนบ การนิเทศแลประเมินเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/1914 6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งข้อมูลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1912 6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญร่วมกิจกรรม"ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน และเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน"
ศธ 04258/1898 6 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/1913 6 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2558
ที่ ศธ 04258/1867 1 พ.ค 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ศธ 04258/1906 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1905 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1904 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1902 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2558
ศธ 04258/1907 1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผอ.รร. กันทรารมณ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ส้มป่อยพิทยาคม กำแพง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีตระกูลวิทยา ตูมพิทยานุสรณ์ ขุขันธ์ ปรางค์กู่ กันทรลักษ์วิทยา กระแชงวิทยา มัธยมบักดองวิทยา กันทรลักษ์วิทยาคม ยโสธรพิทยาคม ค้อวังวิทยาคม และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1825 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2558
ศธ 04258/พิเศษ 1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปราค์กู่และกำแพง ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนการบันทึกวิดีทัศน์ครูต้นทางสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT)ครั้งที่ 2
ศธ 04258/1891 1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศและยโสธรพิทยาคม การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBEQA การประเมินผล และการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ศธ 04258/1862 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2558
ศธ 04258/1864 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2558
ศธ 04258/1824 1 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนเมษายน 2558
ศธ 04258/1869 1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ศธ 04258/1890 1 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com