รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/1629 10 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานยต์ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/1678 10 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลรายชื่อเด็กกลุ่มเป้าหมาย
ศธ 04258/1676 10 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด
ศธ 04258/1677 10 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ศธ 04258/1675 10 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
ศธ04258/1674 10 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร)
ศธ 04258/1668 10 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/พิเศษ 10 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และสรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 10 เม.ย.58
ศธ 04258/1668 10 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต 11 สหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/พิเศษ 10 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 4/2558 รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 10 เม.ย.58
ศธ04258/1672 10 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ศธ 04258/1659 10 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ผลการพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2557
ศธ04258/1662 10 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ศธ04258/1657 10 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศธ 04258/1648 9 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ข้าราชการครูขออนุญาตลาอุปสมบท
ศธ 04258/1615 9 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี้ยวชาญ
ศธ ๐๔๒๕๘/๑๖๔๖ 8 เม.ย. 2558 ผอ.สพม.๒๘(นิเทศฯ) ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1633 8 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งเลขที่นับสอบวัดประเมินความรู้ครูภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ศธ04258/1652 8 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม)
ศธ 04258/1626 8 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผุู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ จัดส่งรายงานข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2556-2557
ศธ04258/1643 8 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(โรงเรียนยโสธรพิทยาคม)
ศธ 04258/1638 8 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/1634 8 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ04258/ว30 8 เม.ย. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กันทรลักษ์วิทยา ขุขันธ์ กำแพง ยโสธรพิทยาคม ้ลิงนกทา แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาาาอังกฤษ
ศธ 04258/1635 8 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม Inclusive schools 8 โรงเรียนดังแนบ การประชุมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยของโรงเรียนต้นแบบบเรียนรวม (Inclusive schools)
ศธ 04258/1612 8 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/1613 7 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/1615 7 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/พิเศษ 7 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงานจังหวัดยโสธร สพม.28 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/1620 7 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
ศธ 04258/1621 7 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดเนินงานตามนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่นไม่ออก เขีียนไม่ได้" และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม
ศธ 04258/1574 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศธ04258/1622 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของนักเรียน (โรงเรียนกันทรารมณ์)
พิเศษ 3 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงาน สพม.28 จังหวัดยโสธร โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/1622 3 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ปรางค์กู่, ขุขันธ์ และกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจครูต้นทางสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLIT
ศธ04258/1579 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตแห่งประเทศไทย
ศธ04258/1609 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม)
ศธ04258/1607 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)
ศธ 04258/1488 3 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติ,ทุ่งไชยพิทยาฯ,พอกพิทยาคมฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ การจัดการศึกษาที่เนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางทักษะการรู้ในศตวรรณที่ 21
ศธ04258/1605 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนทรายมูลวิทยา)
ศธ 04258/1586 3 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงรียนน่ำคำวิทยาคม การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ04258/1604 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม)
ศธ04258/1603 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ)
ศธ 04258/1585 3 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความสารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวีงไกลกังวล
ศธ 04258/1590 3 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1597 3 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1596 3 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1595 3 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1594 3 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2558 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/1566 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com