รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1538 3 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเยาวชน(ดอยหลวง)เชียงดาว
ศธ 04258/1601 3 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ
ศธ04258/1579 2 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสัมมนาเชิงปฏิบบัติการ โครงการ"พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ศธ 04258/1568 2 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นฐานที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
ศธ 04258/1559 2 เม.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/1522 1 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพม.28 การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558
ศธ04258/1551 1 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 ในระบบ DMC
ศธ04258/1540 1 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินการได้มาของอนนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ศธ04258/1549 1 เม.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/1545 1 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการจัดการศึกษาระดับ ปวช.
ศธ 04258/1528 1 เม.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1487 31 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2558
ศธ 04258/1489 31 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2558
ศธ 04258/1451 31 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนมีนาคม 2558
ศธ 04258/1452 31 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมีนาคม 2558
พิเศษ/2558 31 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามที่ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น จึงเลื่อนการตรวจสอบคำสั่งฯ (วันที่ 1-3 เมษายน 2558) ไปจนกว่าจะประกาศใช้กฏหมาย และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ศธ 04258/1504 31 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7485/255ศธ04258/14938 31 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยโสธร) ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิเศษ 31 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คู่มือขออนุญาตไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1141 31 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบรูพ์ กำหนดการจัดงานชุมนุมลฅูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (20 Thailand National Scout Jamboree)
ศธ 04258/1506 31 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ " พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ศธ04258/1496 31 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,กู่จานวิทยาคม,ป่าติ้ววิทยา,ตระกูลประเทืองวิทยาคม โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ
ศธ04258/1497 31 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา,คูซอดประชาสรรค์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ บัจตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ศธ04258/1428 31 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหการสถานศึกษาในสังกัด สำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558
ศธ 04258/พิเศษ 30 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงานจังหวัดยโสธร สพม.28 ขอเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/1468 30 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งประวัติและผลงานเด็กและเยาวชน
ศธ 04258/1467 30 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
ศธ04258/1490 30 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "PTT Inspiration 4 ปตท. สร้างแรงบัลดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ"
ศธ 04258/1437 30 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอภิวัฒน์ นาช้อน เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1438,1439 30 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุปรียา กล่อมเสียง และนายถิรวัฒน์ เสาศิริ เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/1474 29 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 12 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ 04258/พิเศษ 29 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งฐานข้อมูลผลการเรียน ม3 ,ม6
ศธ 04258/1464 27 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
ศธ 04258/1465 27 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,บัวเจริญวิทยา,มัธยมบักดองวิทยาและโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย จังหวัด
ศธ 04258/1460 27 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสอบวัดประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ศธ04258/1456 27 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำและจัดหน่อยเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
ศธ04258/1455 27 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
ศธ 04258/1445 26 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีลูกจ้างสัมพันธ์ ครองถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
ศธ 04258/1454 26 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1446 26 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การจัดการแข่งขันตฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานชาติ International Yong Physicists,Tournament (IYPT) ครั้งที่
ศธ 04258/1447 26 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ04258/1421 26 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 15 โรงเรียน ดังรายการที่แนบ แก้ไขเชิญประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ04258/1444 26 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา)
ศธ 04258/1436 26 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
พิเศษ 2/2558 26 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา มอบหมายเข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.ยโสธร ประจำเดือนมีนาคม 2558
ศธ4258/1441 26 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3
ศธ 04258/1424 26 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/1391 25 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้าและประปา)
ศธ 04258/1408 25 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/1423 25 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการโครงการ Exduzones Expo 2015 ชี้ ชัด อนาคต
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com