หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4489
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พิเศษ
ด่วนที่สุด
22 ส.ค. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นัดหมายดูงานโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4426
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในการจัด “ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ”
ศธ 04258/4426
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในการจัด “ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ”
ศธ 04258/4426
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในการจัด “ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ”
ศธ 04258/4426
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในการจัด “ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ”
ศธ 04258/4450
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งคณะทำงานกำหนดหลักสูตรการพัฒนาอบรมด้านต่างๆ โรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ในสถานศึกษา
ศธ 04258/ว4486
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม
ศธ 04258/ว4488
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม/ยโสธรพิทยาสรรค์/เลิงนกทา ผลการฝึกอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/4473
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าและเติมเต็มคุณภาพงานวิจัยโครงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/4476
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
04258/4425
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4449
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศธ 04258/ว4477
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ภูมิธรรม นำทางชีวิต” และการคัดสรรเยาวชนดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ ต่อสังคม งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/ว4481
ด่วนที่สุด
22 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ศธ 04258/ว4480
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว4479
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว4478
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4468
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ. 2561) ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ศธ04258/ว4379
ปกติ
22 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) แจ้งจัดสรรโอนเงินงบประมาณส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย, รร.ปรางค์กู่, รร.กันทรลักษ์วิทยา)
04258/4448
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขออนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4441
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4445
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผูอำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4451
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ขออนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4446
ปกติ
22 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/4466
ปกติ
21 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
ศธ 04258/4223
ปกติ
21 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/4043
ปกติ
21 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,บัวน้อยวิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,ไผ่งามพิทยาคม,ละลมวิทยา และพยุห์วิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย
ศธ 04258/4463
ปกติ
21 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561
ศธ 04258/4455
ปกติ
21 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเวียนหนังสือราชการ
ศธ04258//4444
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา ปฏิบัติหน้าที่รับเอกสารการสมัคร เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 8
ศธ 04258/4420
ปกติ
21 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาการดำเนินการทางวินัย
ศธ 04258/4435
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ แจ้งจัดสรรงบประมาณ สำนักงานดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนของโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ศธ 04258/4439
ปกติ
21 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ศธ 04258/ว4437
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม/โพนงามวิทยาคาร/เมืองกลางประชานุกูล/ กำแมดขันติธรรมวิทยาคม/ ป่าติ้ววิทยา/ศรีฐานกระจายศึกษา/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์/สมเด็จพระญาณสังวรฯ /โพนทันเจริญวิทย์/กู่จานวิทยาคม การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ 04258/4430
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิก การจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
ศธ04258/ว4432
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน 18 โรงเรียน(ตามบัญชีที่แนบ) จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ศธ 04258/4411
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่รับชมถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
ศธ 04258/4327
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
ศธ 04258/4419
ด่วนที่สุด
20 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวการโรงเรียนสตรีสิริเกษ/ยโสธรพิทยาคม/กำแพง/คำเขื่อนแก้วฯ/ทรายมูลวิทยา/โนนค้อวิทยาคม/พยุห์วิทยา/กู่จานวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/4428
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ที่ ศธ 04258/ว4427
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
04258/4377
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4416
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ศธ 04258/4332
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล
ที่ ศธ 04258/ว4307
ปกติ
15 ส.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/4333
ปกติ
20 ส.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
04258/4392
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4368
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/4374
ปกติ
20 ส.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com