รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/7438 15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7439 15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7447 15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560
ศธ 04258/7335 15 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการสพม.28(กลุ่มบุคคลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสพม.28 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การกระทำผิดวินัย และจรรยาบรรณ วิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/7328 15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/7329 15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/7328 15 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/7418 15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรม
ศธ 04258/7418 15 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรม
ศธ 04258/7354 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่น 34 มรภ.อุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/7246 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5955 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5941 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5942 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7302,5724 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม (แก้ไขเพิ่มเติม) การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6535,6523,6937,6931 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/7424 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/7367 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ศธ 04258/3415 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7422 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีรายชื่อฯ) การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/7421 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๗๔๑๙ 14 ก.ย. 2560 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน (โครงการสุจริต ๒๐%) ดังรายชื่อที่แนบ สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/7319 14 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560
ที่ ศธ 04258/5750 13 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม, โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม,โรงเรียนปรางค์กู่,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนภูมิซรอล,โรงเรียนละลมวิทยา,โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ที่ ศธ 04258/6654 13 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนกู่จานวิทยาคม,โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,โรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/ว7373 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/7393 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์การจัดงานเเสดง "รวมงานสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วไทย" ณ ตลาดคลองผดุง
ศธ 04258/7394 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ดไดเด็ก เอเชีย 2017"
ศธ 04258/7386 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ ๐๔๒๕๘/๗๓๘๔ 13 ก.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จำนวน ๘๓ โรงเรียน) การประเมินการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV, DLIT) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ คน
ศธ 04258/7388 13 ก.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/ว 7382 13 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
ศธ 04258/7343 13 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มี คุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
ศธ 04258/7362 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, และไกรภักดีวิทยา เชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
ศธ04258/7380 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอเชิญจัดนิทรรศการกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ในการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ศธ04258/7380 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญจัดนิทรรศการกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ในการอบบรมภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ศธ04258/7377 13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้าย) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ศธ04258/7376 12 ก.ย. 2560 ผอ.สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเขมร)
ศธ 04258/7332 12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
ศธ04258/7356 12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบดูแลช่วยเหลือนักเรีียน ประจำปี 2560
ศธ04258/7338 12 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC
ศธ04258/3744 12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้าย) โครงการท้องไม่พร้อมป้องกันได้ในสถานศึกษา ประจำปี 2560
ศธ 04258/7354 12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34 มรภ.อุบลราชธานี
ศธ 04258/7049 12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์, มหาชนะชัยวิทยาคม, ผักไหมวิทยานุกูล, บุ่งค้าวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า,ยโสธรพิทยาคม และทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลังภิเษก ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
ศธ 04258/7047 12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
ศธ 04258/7351 12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,และห้วยทับทันวิทยาคม แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23
ศธ 04258/7350 12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/7349 12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประกาศรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 และการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560
ศธ04258/7318 11 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕60 (๑ ตุลาคม ๒๕60)
ศธ 04258/7287 11 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com