หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
3758/2559
ปกติ
3 มิ.ย. 2559 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก
ศธ 04258/3748
ด่วนที่สุด
3 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(โครงการสุจริต 10%) ดังรายชื่อโรงเรียนที่แนบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity $ Transparency Assessment : ITA)
ศธ 04258/3739
ด่วนที่สุด
3 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/3714
ปกติ
2 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
ศธ 04258/3712
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี “พระคุณที่สาม”
1062ศธ04258/37177/2559
ปกติ
2 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสั่่งจองโต๊ะอาหารงานแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนนรักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สพม28 เกมศ์ ครั้งที่ 6
ศธ 04258/3733
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย) รายงายผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์
ศธ04258/3968
ปกติ
2 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/3703
ปกติ
2 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดาวน์โหลแอปพลิชั่นฉลาดรู้ประชามติ
ศธ 04258/3724
ปกติ
2 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3702
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559
ศธ 04258/3687
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3687
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/3687
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับวัดสมิทธิภาพทางภาษาของครูอังกฤษ
ศธ 04258/3683
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อที่แนบ) การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาของครูอังกฤษ (Cambridge English Placement Test)
ศธ 04258/3517
ปกติ
2 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ 04258/3687
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ ขอความอนุเคราะห์ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับวัดสมิทธิภาพทางภาษาของครูอังกฤษ
ศธ 04258/3709
ด่วนที่สุด
2 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ประธานสหวิทยาเขต จังหวัดศรีสะเกษ การนิเทศ ติดตาม การขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/3688
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2559 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ศธ 04258/3669
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์จัดพลุประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 6"
ศธ 04258/3671
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอความอนุเคราะห์จัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 6 "
ศธ 04258/3658
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3678
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อดังแนบตามคำสั่ง 221/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559) เรียนเชิญประชุม
ศธ 04258/3681
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ04258/3690
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ศธ 04258/705
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3649
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3651
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3643
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3645,3647
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3680
ด่วนที่สุด
1 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา(ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ) เชิญวิทยากรแกนนำประชุมเตรียมการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ
ศธ 04258/3676
ด่วนที่สุด
1 มิ.ย. 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้้โรงเรียนวิถีพุทธ "พัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ"
ศธ 04258/3584
ปกติ
1 มิ.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนชนูปถัมภ์ ขออนุญาตลากิจ
ศธ 04258/3666
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การพัฒนาห้องสมุดให้ได้ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556
ศธ 04258/3656
ปกติ
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/3668
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิยาคม ขอความอนุเคราะห์ร่วมงานโครงการ"จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
ศธ 04258/3668
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอความอนุเคราะห์ร่วมงานโครงการ "จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
ศธ 04258/3668
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ร่วมงานโครงการ"จัดงาน 7 มิถุนาย วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
ศธ 04258/3668
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ร่วมงานโครงการ "จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
ศธ 04258/3634
ปกติ
31 พ.ค 2559 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศธ 04258/3657
ปกติ
31 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้าดูรายละเอียดบัญชีนวัตกรรมไทย
ศธ 04258/3640
ปกติ
31 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายมูลดินที่ได้จากการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในที่ราชพัสดุ
ศธ 04258/3642
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน(ตามรายชื่อที่แนบ) แจ้งการเข้ารับการอบรมหลักสูตรใึกอบรม STEM Education ในระบบ online
ศธ 04258/3632
ปกติ
31 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3638
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English
ศธ 04258/3631
ปกติ
30 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมมณ์ การขออนุญาตไปราชการเพื่อเข้าร่วมรับฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3428
ปกติ
30 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
ศธ 04258/3604
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 6" ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/3426
ปกติ
30 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
ศธ04258/3569
ปกติ
30 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนกำหนดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่่ 13 พ.ศ. 2559
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com