หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ว3557
ด่วนที่สุด
26 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาคมและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การปฏิบัติการเก้บข้อมูลภาคสนามทดลองเครื่องมือ
ศธ 04258/3544
ปกติ
26 พ.ค 2559 สพม28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากองทุน 40 ปี มข.ฯ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3528
ด่วนที่สุด
26 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันที่ดีจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/3532
ด่วนที่สุด
26 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559 (เพิ่มเติม)
ศธ04258/3524
ด่วนมาก
26 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พระรารชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขป่ัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ศธ 04258/3525
ปกติ
26 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ(รายชื่อตามที่แนบมา) การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ04258/3265
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/3517
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจผู้มีความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ศธ 04258
ปกติ
25 พ.ค 2559 สพม.28 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อครูเข้าอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/3362
ปกติ
25 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การจัดส่งหนังสือนวนิยาย
ศธ 04258/3403
ปกติ
25 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ศธ 04258/3318
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016
ศธ 04258/3317
ปกติ
25 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
ศธ04258/3288
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2559
ศธ 04258/3321
ปกติ
24 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/3344
ปกติ
24 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/3328
ปกติ
24 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์,โรงเรียนละลมวิทยา,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,โรงเรียนเบญจประชาสรรค์,โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม,โรงเรียนบึงมะลูวิทยา,โรงเรียนกระแชงวิทยา,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา,โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม,โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3377
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม , โรงเรียนขุขันธ์ การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.และป.ภ.) ประจำปี 2558
ศธ 04258/3382
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ศธ 04258/3381
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด(ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ) เชิญวิทยากรแกนนำำร่วมประชุมการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ศธ 04258/3285
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) คัดเลือกเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2559
ศธ 04258/3374
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/3402
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกำกับ ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ศธ 04258/3364
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกด ขอตวามอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ชมพู-ขาว เพื่อจัดการประชุมการปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3363
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3370
ปกติ
24 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสำเริง บุญตา นางสาวภาวิณี อ่อนคำ และนางสาวสุภาพร แถบทอง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
ศธ04258/3338
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ศรีรัตนวิทยา)
ศธ04258/3337
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.สิริเกศน้อมเกล้า)
ศธ04258/3336
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.มหาชนะชัยวิทยาคม)
ศธ 04258/3256
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3279
ปกติ
23 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน การดำเนินงานรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย ปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/3325
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ศธ 04258/2389
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3312
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี"
ศธ 04258/3311
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ กำแพง บักดองวิทยา และ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา โรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี"
ศธ04258/3309
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์World Robot Games Thailand Championship 2016"
ศธ04258/3296
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
ศธ04258/3295
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาคั้งที่ 2/2559
ศธ 04258/3314
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ04258/3293
ปกติ
23 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
ศธ04258/3292
ปกติ
19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
ศธ 04258/3284
ด่วนที่สุด
19 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปี
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
19 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/3289
ปกติ
19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมการประกวดวงดนตรี และการประกวดร้องเพลงในการจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ปี 2559”
ศธ ๐๔๒๕๘/๓๒๙๑
ด่วนที่สุด
19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แก้ไขคำสั่งการนิเทศ ติดตาม นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ 04258/3283
ปกติ
19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ 04258/3282
ปกติ
19 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ 04258/3234
ปกติ
19 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทือง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/3260
ปกติ
19 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตรวจสอบแบบรูปรายการและแบบวิศวกรรม(รร.มหาชนะชัยวิทยาคม)
ศธ 04258/ว3268
ปกติ
19 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com