รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/1085 9 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/1084 9 มี.ค. 2558 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ04258/1083 9 มี.ค. 2558 สพม.28(อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2558
ศธ 04258/1126 6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กันทรลักษ์วิทยา ขุขันธ์ กำแพง ยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC : ERIC Annal Training 2015
ศธ 04258/1127 6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ Master Trainer Training
ศธ 04258/1126 6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/1141 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนกำแพง,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (Thailand National Scout Jamboree)
ศธ 04258/1101 6 มี.ค. 2558 สพม.28 (การเงิน) รร.น้ำคำวิทยาคม,ร.ร.โพนงามพิทยาคาร, ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) และผักไหมวิทยานุกูล แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557
7311/2558 6 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ศธ 04258/1091 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1102 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์
ศธ04258/1105 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/1088 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รับสมัครโรงเรียนร่วมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศธ 04258/1089 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เฃิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ศธ 04258/1027 6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1027 6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1079 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน กันทราลักษ์วิทยา,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญสมาชิก to be number one และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 15
ศธ 04258/1080 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซงวิทยา ขอเชิญสมาชิก to be number one และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 15
ศธ 04258/966 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
ศธ 04258/1063 6 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งสำเนาขออนุญาตให้ข้าราชการนำนักเรียนไปต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
ศธ 04258/1094 6 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมฯ เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/1095 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยฯ
ศธ 04258/1082 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/1081 6 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 24 โรงเรียน สำรวจสภาพการใช้งานและความพร้อมของโรงเรียนโครงการไร้พรมแดน E-classroom
ศธ04258/1074 5 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด
ศธ 04258/1058 5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1075 5 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ (รายชื่อแบท้ายจำนวน 10 แห่ง ) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ศธ 04258/1011 5 มี.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558)
ศธ 04258/พิเศษ 5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อัตราว่างโรงเรียนที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ตามว.16) จำนวน 31 อัตรา
ศธ 04258/1045 5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,มัธยมบักดองวิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,บัวเจริญ และโรงเรียนกู่วิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1044 5 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
ศธ 04258/1055 5 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งแนวทางการจัดตั้งหน่วยลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/1054 3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลสำนักงานทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/1032 3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมสัมมนาเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557
ศธ 04258/1049 3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2558
ศธ 04258/1041 3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนัตยา จันทกรณ์ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/พิเศษ 3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คู่มือการใช้โปรแกรม MS Excel ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน02
ศธ04258/1040 3 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.ฝึกอบรมค่ายผู้นำสร้างเสริมสุขภาพด้านกีฬาและออกกำลังกาย ประจำปี 2558
7279/2558 3 มี.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 15 โรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ส่งครูเข้าร่วมอบรม
ศธ 04258/1024 3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559
ศธ 04258/1027 3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผ๔อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1028 3 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู่ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ04258/1013 2 มี.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 7
ศธ 04258/994 2 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราขการเกษียณอายุ ปี 2558
ศธ 04258/972ส 2 มี.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศธ04258/1006 2 มี.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ศธ 04258/981 27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2558
ศธ 04258/983 27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2558
ศธ 04258/919 27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ศธ 04258/920 27 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกุมภาพันธ์ 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com