หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3070
ปกติ
11 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3064
ปกติ
11 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3063
ด่วนที่สุด
11 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยกาณโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559
ศธ 04258/3049
ปกติ
11 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประกาศคณะกรรมการการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็กผู้สูงอายุคนทุพพลภาพและผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2559 และเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการับเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ศธ04258/3039
ปกติ
11 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรณรงค์หยุดการพนันทายผลฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลยูโร
ศธ 04258/3015
ด่วนที่สุด
10 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
ศธ 04258/3012
ปกติ
10 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ
10414/2559
ด่วนที่สุด
10 พ.ค 2559 สพม. เขต 28 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต ๒๘ ทุกโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ สพม. เขต ๒๘ หัวข้อ"สอนนักเรียนให้กล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไร"
ศธ 04285/ว3007
ด่วนที่สุด
8 พ.ค 2559 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงใน จ.ยโสธร การประชุมรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในการถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference "รายการนายกรัฐมนตรีพบครู"
ศธ 04285/ว3007
ด่วนที่สุด
8 พ.ค 2559 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงใน จ.ศรีสะเกษ การประชุมรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในการถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference "รายการนายกรัฐมนตรีพบครู"
ศธ 04258/2996
ด่วนที่สุด
4 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม,มัธยมบักดองวิทยา,โพนงามพิทยาคาร,ผักไหมวิทยานุกูล,ประสานมิตรวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,น้ำคำวิทยา,จตุรภูมิพิทยาคาร,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ศิลาทองพิทยาสรรค์,ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์ และ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ศธ 04258/2102
ปกติ
4 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2997
ปกติ
4 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/2947
ด่วนที่สุด
4 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
ศธ04258/2989
ปกติ
4 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลต่างๆธงประจำพระองค์
ศธ 04258/2990
ปกติ
4 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
10403/2559
ปกติ
4 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/2970
ปกติ
4 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐช่วยเผยแพร่และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมมนูญ
ศธ04258/2971
ปกติ
4 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
ศธ 04258/2980
ด่วนที่สุด
4 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสาธิตจุฬาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ศธ 04258/2982
ปกติ
3 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2636
ปกติ
3 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2639
ปกติ
3 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
10395/2559
ปกติ
3 พ.ค 2559 สพม.28 ผอ.ร.ร.ทุกโรง วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครุั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน
ศธ04258/2924
ด่วนที่สุด
3 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,เลิงนกทา,ยโสธรพิทยาคม การรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ศธ 04258/2940
ปกติ
3 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแนะแนวเพื่อการขยายผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นเพื่อการมีงานทำ
ศธ 04258/2967
ปกติ
3 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ 04258/2934
ปกติ
3 พ.ค 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559
ศธ04258/2491
ปกติ
3 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ศธ 04258/2965
ปกติ
2 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2960
ปกติ
2 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2959
ปกติ
2 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2958
ปกติ
2 พ.ค 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/2938
ปกติ
2 พ.ค 2559 สพม. เขต 28 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.เขต 28 ในกิจกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศและสู่ศูนย์การเรียนรู็ ปี 2559 เยี่ยมนิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกาาพอเพียงสู่ Best Practice และสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง
ศธ04258/2934
ปกติ
2 พ.ค 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559
ศธ04258/2917
ปกติ
2 พ.ค 2559 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559(รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม)
ศธ 04258/2923
ด่วนที่สุด
2 พ.ค 2559 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุุกโรงเรียน การขยายเวลาการเรียนและสอบภาษาอ้งกฤษออนไลน์
ศธ 04258/2833
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/2922
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโีรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก "นวัตถกรรมทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ 04258/2896
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ศธ 04258/2928
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การลาคลอดของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/2929
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ 04258/2900
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราขกุมารี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
ศธ 04258/2899
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Youth Leaders 2016
ศธ 04258/2909
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/2908
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2907
ปกติ
29 เม.ย. 2559 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่
ศธ 04258/2905
ปกติ
29 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ศธ 04258/2710
ปกติ
28 เม.ย. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/2888
ปกติ
28 เม.ย. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com