รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/246
ด่วนที่สุด
13 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการประธานและคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการ EP/MEP ระดับภูมิภาค
ศธ 04258/247
ปกติ
13 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2559
ศธ 04258/245
ด่วนที่สุด
13 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การประชุมอบรมเชิงปฏิบบัติการผู้ได้รับรางวัล
ศธ 04258/272
ปกติ
13 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
ศธ 04258/549
ด่วนที่สุด
13 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มหาชนะชัยวิทยาคมและ กำแพง การจัดค่ายอบรมพัมนาโครงการคุณธรรมเฉิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2558 (5 ค่าย 8 ภูมิภาค)
ศธ 04258/232
ปกติ
13 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม การสรรหาลูกขจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ศธ 04258/177
ปกติ
13 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แต้งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
ศธ 04258/262
ด่วนที่สุด
13 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม , เลิงนกทา , เมืองกลางประชานุกูล , กุดชุมวิทยาคม , คำเตยวิทยา , ศรีแก้วประชาสรรค์ , ห้องแซงวิทยาคม , บุ่งค้าวิทยาคม , กำแมดขันติธรรมวิทยาคม , นาโปร่งประชาสรรค์ , โพนงามวิทยาคม ,และโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/259
ด่วนที่สุด
13 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล และผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/198
ปกติ
13 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด การเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
ศธ 04258/218
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริม ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ
ศธ04258/217
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิงญชม/เชียร์ การแข่งขันกีฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
ศธ 04258/230
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/221
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/069
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
ศธ04258/114
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียน
ศธ 04258/200
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/201
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/154
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/145
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/146
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/143,144,145
ปกติ
12 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขออนุญาตไปราชการ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พิมพ์เกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล http://www.mskyt28.info/person.php
ศธ 04258/204
ปกติ
11 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/188
ปกติ
11 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ศธ 04258/170
ปกติ
11 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ในสังกัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ศธ04258/108
ปกติ
11 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/98,99
ปกติ
11 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2)
ศธ 04258/141
ปกติ
11 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การประมวลผลข้อมูลผลการเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/100
ปกติ
11 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เลิงนกทา มหาชนะชัยวิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา ป่าติ้ววิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนศรีรัตนวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2558)
ศธ 04258/129
ด่วนที่สุด
7 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, คูซอดประชาสรรค์, ตูมพิทยานุสรณ์, กระแชงวิทยา และบึงมะลูวิทยา เร่งรัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
ศธ 04258/128
ปกติ
7 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
ศธ 04258/141
ปกติ
8 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การประมวลผลข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/137
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 042582/062
ปกติ
8 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดยโสธร การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/104
ปกติ
7 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และหน่วยเบิก แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 /2558 (30%) และ 1/2559(70%)
ศธ04258/106
ด่วนที่สุด
7 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีแนบ การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (45 โรงเรียนตามบัญชีแนบ)
ศธ 04258/101
ปกติ
7 ม.ค. 2559 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตามการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ขอเลื่อนปฏิทินการนิเทศ)
ศธ 04258/59
ปกติ
6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญการสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ศธ 04258/58
ปกติ
6 ม.ค. 2559 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญการสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
ศธ 04258/53
ปกติ
6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558(70%)
ศธ 04258/008
ปกติ
6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด
ศธ 04258/007
ปกติ
6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/006
ปกติ
6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/005
ปกติ
6 ม.ค. 2559 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2559
ศธ 04258/46
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา
ศธ 04258/45
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/44
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2559 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม , คำเตยวิทยา , เลิงนกทา , ศรีแก้วประชาสรรค์ , ห้องแซงวิทยาคม, เมืองกลางประชานุกูล , กำแมดขันติธรรมวิทยาคม , นาโปร่งประชาสรรค์ ,โพนงามพิทยาคาร, และโรงเรียน น้ำคำวิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
ศธ 04258/40
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2559 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559
ศธ 04258/43
ด่วน
6 ม.ค. 2559 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com