รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/852 20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณงบประมาณปี 2558 งบลลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ04258/854 20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา,รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ศรีสะเกษ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ04258/849 20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา การขออนุญาตนำลูกเสือ เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ศธ04258/847 20 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง
พิเศษ 19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ราคาเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปี2558
พิเศษ 19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์อบรมเพิ่มพูลทักษะการจัดกิจกรรม เรื่อง Free Being Me
พิเศษ 19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่ายต่างประเทศ
พิเศษ 19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งโครงการประจำปี2558
ศธ04258/564 19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/828 19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับกระทรวงศึกษาธิการรัฐแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา ประจำปี 2558
ศธ04258/816 19 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนที่บิดามารดาได้รับผลกระทบหรือแเสียชีวิตด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อรับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ 04258/819 18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558
ศธ 04258/806 18 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/813 18 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งโครงสร้างข้อสอบกลางตารางสอบ และการรับข้อสอบ
ศธ 04258/พิเศษ 18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง คลื่น และฟิสิกส์ยุคใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา:ความเข้าใจที่ถูกต้อง (Teacher Short Course on Waves & Modern Physics)
ศธ 04258/พิเศษ 18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง กลศาสตร์ ไฟฟ้า และความร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาความเข้าใจที่ถูกต้อง (Teacher Short Course Mechanics,Electricity and Heat)
ศธ 04258/0784 18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
ศธ 04258/772 18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/771 18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร ) ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2558
ศธ 04258/773 18 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22
ศธ 04258/746 18 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ศธ 04258/809 18 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน แจ้งปฏิทินการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ทีม) ภาคเรียนที่ 2/2557
ศธ 04258/804 17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
ศธ04258/797 17 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการวิจัย
ศธ 04258/799 17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/795 17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนมหาชนะชะัยวิทยาคม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศธ 04258/800 17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/802 17 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/796 17 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558
ศธ04258/728 17 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่ิอเด็กและเยาวชนประจำปี 2558
ศธ04258/765 16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 4
ศธ04258/747 16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนละลมวิทยา,โนนกระสังวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,หนองคูวิทยาและศรีรัตนวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ศธ 04258/พิเศษ 16 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์ประสานงาน สพม.28 จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ04258/754 16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้ำยนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกัยภัย ปี 2558
ศธ 04258/752 16 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนในสังกัด( 24 โรงเรียน) การฝึกอบรมตามโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ศธ04258/734 14 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในส่ังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษา ประจำปี 2557
ศธ04258/740 14 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ศธ 04258/742 14 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอจัดส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Web Conference
Lศธ 04258/689 13 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558
ศธ 04258/731 13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอความอนุเคราะห์สถานที่
ศธ 04258/730 13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 15 โรงเรียน เชิญประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ04258/732 13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การประดับธงชาติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2522
พิเศษ 1/2558 13 ก.พ. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
พิเศษ 13 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทาและศรีสะเกษวิทยาลัย โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนตามความถนัดทั่วไปแบบการคิดเชื่อมโยง
ศธ04258/691 13 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรคคอตีบ
ศธ 04258/0697 12 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย,ปรางค์กู่ และขุขันธ์ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"ปีการศึกษา 2557 ค่าย 9 ระดับประเทศ: สุดยอดผู้นำเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล
ศธ 04258/0699 12 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
ศธ 04258/0696 12 ก.พ. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558
ศธ04258/685 12 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ๒๓ แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558
ศธ 04258/702 12 ก.พ. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com