หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2770
ปกติ
18 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ศธ 04258/2769
ปกติ
18 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมงาน EDUCA 2015: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8
ศธ04258/2780
ปกติ
18 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ศธ 04258/2773
ปกติ
18 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทดสดการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี" ผ่านระบบ DLIT REPORT
ศธ 04258/2675
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารเพิ่มเติม จากเรื่อง"ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาที่มีใบอนุญาจประกอบวิชาชีพ"
ศธ 04258/2765
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง"
ศธ 04258/2764
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง"
ศธ 04258/2675
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาที่มีใบอนุญาจประกอบวิชาชีพ
ศธ04258/2693
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/2739
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2558 ความต้องการอัตรากำลังครู
ศธ 04258/2760
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ศธ 04258/2756
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/2737
ด่วนมาก
17 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มำนวยการ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ในสังกัด สพม.28 โครงงการสร้างบ้าน 89 "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธนวาคม2558
7993/2558
ด่วนที่สุด
17 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2558
ศธ 04258/2740
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2753
ปกติ
17 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
7990/2558
ด่วนมาก
17 มิ.ย. 2558 สพม 28 ( กลุ่มงานสาระภาษาต่างประเทศ ) โรงเรียนดงมะไฟฯ ตระกูลประเทืองฯ ทรายมูลฯ นาโปร่งฯ น้ำคำวิทยาคม บุ่งค้าฯ ป่าติ้วฯ โพนงามฯ โพนทันฯยโสธรพิทยาสรรค์ ราชประชานุเคราะหฺ 28 ขอให้ส่งผลการสอบ CEFR ทางระบบonline ไปสถาบันภาษาอังกฤษ ที่ http://cept58.obecenglishtest.com เลขที่ผู้เข้าสอบ 9 หลัก ดังนี้ 2028000ตามด้วยเลขที่ของตนเอง ตามfile ที่แนบ
ศธ04258/2738
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนในโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง"คืนความสุขสู่ลูก สพฐ"เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษ 88 พรรษา 5 ธันวามคม 2558
ศธ04258/2656
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
ศธ04258/2700
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมโครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 5
ศธ04258/2699
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558
ศธ04258/2701
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ ศธ 04258/2724
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ธันวาคม 2557
ศธ04258/2671
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน
ศธ04258/2672
ด่วนมาก
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้สนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
ศธ 04258/2722
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแจ้งฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ไข
7980/2558
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ที่ ศธ 04258/2730
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย. 58
ที่ ศธ 04258/2729
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนสายงาน)
ที่ ศธ 04258/2727
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (กรณีปรับระดับชั้นงาน)
ศธ 04258/2694
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2695
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/2698
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
ศธ 04258/2673
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
ศธ 04258/2702
ด่วนที่สุด
16 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ธันวาคม 2557) เพิ่มเติมไฟล์ Excel
ศธ 04258/2686
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2681
ปกติ
16 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสำรวจฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/2702
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ธันวาคม 2557)
ศธ 04258/2692
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/2690
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาของกองทุน Mizuho Asian Fund
ศธ 04258/2678
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.เขต 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คู่มือขออนุญาตไปต่างประเทศ โรยละเอียดหน้า 21 แบบขออนุญาตหน้า 24-26 ค่ะ
ศธ 04258/2680
ด่วนที่สุด
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2559-2560
ศธ 04258/2569
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
ศธ04258/2605
ปกติ
15 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2558 "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5"
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่คุรุสภาศรีสะเกษ เขต 1) ขยายระยะเวลารับผลงานการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/2653
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งโอนเงินงบประมาณตามโครงการลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/2654
ปกติ
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนหน่วยเบิก) การจัดสรรงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าและประปาเพิ่มเติม(โรงเรียนหน่วยเบิก)
ศธ 04258/2651
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ศรีรัตนวิทยากู่จานวิทยาคม สำรวจรายชื่อนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com